ผศ.ดร.อภิชาติ ศรีชาติ

ข้อมูลปฏิบัติการและข้อมูลการศึกษา

ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทบุคลากรย่อย วิชาการ (มีหน้าที่สอนโดยพิจารณาจากตำแหน่งที่บรรจุ)
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางการบริหาร -
ชื่อตำแหน่งในสายงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน(สาขาวิชา) วิศวกรรมเครื่องกล
คณะ/สำนัก/สถาบัน คณะเทคโนโลยี
หน่วยงานบริหาร -
ความเชี่ยวชาญในสายงาน งานสอน วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก
หลักสูตรที่จบการศึกษาสูงสุด ปร.ด.
สาขาวิชาที่จบการศึกษาสูงสุด วิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อสถาบันที่จบการศึกษาสูงสุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเทศที่จบการศึกษาสูงสุด THAILAND

ข้อมูลอื่น ๆ [ท่านสามารถเลือกดูตามรายการที่ได้กำหนดไว้ให้ด้านล่าง]
ประวัติการศึกษา | การรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ |