จำนวนนักศึกษา

ปีการศึกษา คณะ ข้อมูล ณ วันที่ 09 ส.ค. 2562
คณะ / หลักสูตร 
ปี 
จำนวนนักศึกษา (คน)
รวมจำนวนนักศึกษา
ทั้งหมด (คน)
นักศึกษาปีที่ 1
นักศึกษาปีที่ 2
นักศึกษาปีที่ 3
นักศึกษาปีที่ 4
นักศึกษาปีที่ 5
นักศึกษาปีเกิน
ปกติ
พิเศษ
รวม
ปกติ
พิเศษ
รวม
ปกติ
พิเศษ
รวม
ปกติ
พิเศษ
รวม
ปกติ
พิเศษ
รวม
ปกติ
พิเศษ
รวม
ปกติ
พิเศษ
รวม
รวม
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0