จำนวนอาจารย์ประจำ

ปีการศึกษา 2561 จำนวนอาจารย์ประจำ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)
คณะ
ตำแหน่งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา
รวม
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
1. อาจารย์
4
315
101
420
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
0
95
90
185
3. รองศาสตราจารย์
0
8
28
36
4. ศาสตราจารย์
0
0
2
2
รวมทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและศึกษาต่อ)
4
418
221
643
รวม (ปฏิบัติงานจริง)
2
392
221
615
รวม (ลาศึกษาต่อ)
2
26
0
28
 
รายชื่ออาจารย์ประจำ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
คณะ
ตำแหน่ง / คุณวุฒิ
วันที่บรรจุ
วันที่เริ่มทำงาน
นับเป็น
(คน)
หมายเหตุ
1
ดร.รัตนวดี รอดภิรมย์ คณะครุศาสตร์ อาจารย์/ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้)
17/05/2527
1
2
รศ.ดร.สมชาย วรกิจเกษมสกุล คณะครุศาสตร์ รองศาสตราจารย์/กศ.ด.(การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
29/08/2531
1
3
อ.วิศรุต นามมหาจักร คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/วท.ม.(การจัดการพลังงาน)
01/11/2553
1
4
รศ.ดร.เขมณัฐ ภูกองไชย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์/ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
24/10/2543
1
5
ผศ.ดร.เบญจมาส ลักษณิยานนท์ คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/Doctor of Philosophy(Applied Technology and Performance Improvement)
27/05/2541
1
6
อ.สมบูรณ์ ชำนาญ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์/ศป.ม.(ดุริยางคศิลป์)
15/05/2545
1
7
รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ปุตุรงค์ คณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์/ปร.ด.(คณิตศาสตร์)
03/05/2525
1
8
อ.พงศธร แสงลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/น.ม.(นิติศาสตร์)
01/06/2555
1
9
อ.จารุรัตน์ ธรรมวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ)
01/11/2548
1
10
ผศ.วฤธรณ์ ตุลย์ณวัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)
15/09/2532
1
11
ดร.มงคล ทะกอง สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์/วท.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
01/06/2546
1
12
ผศ.ดร.เมทินี วสุนธราวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
01/05/2544
1
13
ดร.วณิชยา จรูญพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/วท.ด.(ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม)
05/07/2553
1
14
ดร.จิญาภา ศรีภิรมย์ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/วท.ด.(เคมี)
13/12/2550
1
15
ดร.ขวัญทิพา ปานเดชา คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/วท.ด.(พลังงานทดแทน)
17/06/2549
1
16
ผศ.ดร.ปิยวดี ยาบุษดี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ปร.ด.(ฟิสิกส์ประยุกต์)
01/10/2545
1
17
ผศ.ดร.ปิยสุดา ตันเลิศ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ปร.ด.(สารสนเทศศึกษา)
01/06/2544
1
18
ผศ.ดร.รชต สวนสวัสดิ์ คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/Doctor of Philosiphy(Management)
27/05/2541
1
19
อ.ศตพร ภูกองไชย คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์/บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
01/12/2548
1
20
ดร.นิคม วงศา คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/ปร.ด.(เคมีอินทรีย์)
17/10/2548
1
21
อ.วรพงศ์ มาลัยวงษ์ คณะครุศาสตร์ อาจารย์/วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
28/11/2538
1
22
อ.สัติยะพันธ์ คชมิตร สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์/อ.ม.(ประวัติศาสตร์)
08/06/2548
1
23
รศ.ดร.สุภีร์ สมอนา สำนักวิชาศึกษาทั่วไป รองศาสตราจารย์/ปร.ด.(สังคมวิทยา)
06/06/2548
1
24
ผศ.ดร.นครชัย ชาญอุไร คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ปร.ด.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
01/10/2555
1
25
รศ.ดร.จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต คณะครุศาสตร์ รองศาสตราจารย์/ปร.ด.(หลักสูตรและการเรียนการสอน)
16/05/2533
1
26
ดร.วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/Doctor of Philosophy(English as a Second Language Teaching)
11/11/2546
1
27
ผศ.ดร.สรฉัตร เทียมดาว คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/วท.ด.(ชีววิทยา)
01/05/2555
1
28
อ.จรรยวรรณ เทพศรีเมือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/ศษ.ม.(การสอนภาษาไทย)
16/05/2555
1
29
อ.นิวัตร ภูมิพันธุ์ คณะเทคโนโลยี อาจารย์/วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)
01/02/2558
1
30
ผศ.ชมพูนุท สงกลาง สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์/วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
06/06/2548
1
31
อ.ชาคริต วังคะออม คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/วท.ม.(การจัดการทรัพยากรณ์การเกษตรและสิ่งแวดล้อม)
16/05/2546
1
32
ผศ.เอกชัย จารุเนตรวิลาส สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์/วท.ม.(เทคโนโลยีทางอาหาร)
15/05/2545
1
33
อ.วันวิสาข์ คงธนกุลบวร สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์/ค.ม.(หลักสูตรและการสอน)
26/01/2547
1
34
อ.โศภิดา บุญจำนง สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์/กศ.ม.(ภาษาอังกฤษ)
01/06/2547
1
35
อ.ศุภลักษณ์ ทองจีน ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ อาจารย์/กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
01/06/2554
1
36
ผศ.ดร.กฤษฎา ณ หนองคาย คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
27/05/2541
1
37
ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)(บริหารธุรกิจ)
16/11/2541
1
38
อ.ปราการ พิพัฒน์สูงเนิน คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์/วท.ม.(เศรษฐศาสตร์)
11/08/2540
1
39
ดร.ศริสา ทวีแสง คณะเทคโนโลยี อาจารย์/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(เทคโนโลยีอาหาร)
05/06/2549
1
40
อ.กฤษฎากรณ์ ว่องไว คณะเทคโนโลยี อาจารย์/วท.ม.(ธุรกิจการเกษตร)
16/05/2555
1
ลาศึกษา
41
อ.หทัยชนก ใจก้าวหน้า สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์/วท.ม.(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
16/05/2555
1
ลาศึกษา
42
อ.รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์/บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)
06/06/2548
1
43
รศ.ดร.กริช สมกันธา คณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์/วศ.ด(วิศวกรรมไฟฟ้า)
13/12/2547
1
44
อ.นุชจรินทร์ น้อยบัว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์/M.Ed(curriculum & Teaching Methodology)
28/09/2550
1
45
อ.วัลยา มงคลสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/วท.ม.(ชีววิทยา)
20/10/2543
1
46
ดร.วลัยลักษณ์ แก้ววงษา คณะเทคโนโลยี อาจารย์/วท.ด.(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
02/06/2543
1
47
ผศ.วชิราวุธ พิศยะไตร คณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์/วท.ม.(การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม)
01/11/2544
1
48
อ.เพลินพิศ แจ้งโพธิ์นาค คณะเทคโนโลยี อาจารย์/วท.ม.(วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว)
06/06/2549
1
49
ผศ.ดร.บรรณญัติ บริบูรณ์ คณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์/วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
16/01/2549
1
50
ดร.วิวรรธน์ แก่นสา คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/ปร.ด.(ชีววิทยา)
06/06/2548
1
51
อ.รุ่งใจ แสงทอง คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/วท.ม.(สถิติประยุกต์)
06/06/2548
1
52
อ.ระพีพรรณ จันทรสา คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์/บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
06/06/2548
1
53
ผศ.ดร.วินัย ภารเวช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ปร.ด. (Ph.D.)(พุทธศาสตร์ศึกษา)
11/08/2540
1
54
อ.กรรณิการ์ ศรีไชยโยรักษ์ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์/M.BA.(การจัดการทั่วไป)
27/05/2541
1
55
ผศ.ดร.วนิชย์ ไชยแสง คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/การจัดการดุษฎีบัณฑิต(การจัดการธุรกิจ)
14/05/2544
1
56
ผศ.พิมพ์สิริ ชูศรีโฉม คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บธ.ม.)(การจัดการทั่วไป)
27/05/2541
1
57
รศ.ดร.สืบชาติ อันทะไชย คณะวิทยาการจัดการ รองศาสตราจารย์/Ph.D(Marketing(Business Studies))
11/06/2533
1
58
ผศ.วิชุดา ธีระสาร คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/M.BA.(บริหารธุรกิจ)
15/08/2537
1
59
อ.พีระนันท์ คำบอนพิทักษ์ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์/บธ.ม.(การตลาด)
19/09/2537
1
60
อ.กัญญา แสนนามวงษ์ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์/บช.ม.(การบัญชีบริหาร)
01/12/2541
1
ลาศึกษา
61
ผศ.สุริสา จัตุชัย คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/บธ.ม.(บริหารธุรกิจ(การเงินการบัญชี))
28/05/2545
1
62
อ.อภิฤดี ทองพล ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ อาจารย์/ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(การจัดการสารสนเทศ)
04/10/2550
1
63
ดร.วรรณวิภา ไชยสงคราม คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/ปร.ด.(ชีววิทยา)
01/10/2555
1
64
ผศ.ดร.ธนิศรา อินทโสตถิ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/วท.ด.(จุลชีววิทยาประยุกต์)
01/10/2555
1
65
อ.ประกาศ แสนทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/รป.ม.(รัฐประศาสนศาตร์)
08/05/2528
1
66
ดร.ไพศาล แน่นอุดร บัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์/Doctor of Philosophy(Public Policy and Management)
25/11/2548
1
67
อ.กฤษฎา นามบุญเรือง คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/วท.ม.(การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
15/05/2545
1
68
ดร.ศราวุธ ผิวแดง คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์/ปร.ด.(การจัดการการท่องเที่ยว)
01/06/2552
1
69
อ.สุดารัตน์ เพ็งค่ำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/น.ม.(กฎหมายมหาชน)
01/06/2552
1
70
อ.ชาย วรวงศ์เทพ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์/นศ.ม.(การสื่อสารมวลชน)
30/06/2552
1
71
ผศ.วราพร กรีเทพ คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/บธ.ม.(บริหารธุกิจ)
22/10/2544
1
72
ผศ.วันวิสา เนื่องสมศรี คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/บช.ม.(บัญชี)
29/11/2547
1
73
อ.มนตรี วงระคร คณะครุศาสตร์ อาจารย์/ศษ.ม.(การประถมศึกษา)
01/11/2534
1
74
ผศ.ดร.จุฑารัตน์ กุลสันติวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ปร.ด.(ปรสิตวิทยา)
22/10/2548
1
75
อ.พรวิมล คล่องสั่งสอน คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/วท.ม.(สถิติประยุกต์)
25/07/2548
1
76
ผศ.สราวดี ณ หนองคาย สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ)
01/05/2544
1
77
ดร.สมชาย ชุมพลกุลวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/วท.ด.(ฟิสิกส์)
01/10/2543
1
78
ผศ.ดร.ศุภกฤต ปิติพัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ร.ด.(เศรษศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ)
01/05/2545
1
79
อ.สุภาวดี เวฬุบรรพ์ ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ อาจารย์/ร.ม.(รัฐศาสตร์)
22/12/2557
1
80
ดร.ธีระกุล นิลนนท์ คณะเทคโนโลยี อาจารย์/ปร.ด.(สหวิทยาการสัตวแพทย์)
30/06/2552
1
81
อ.มยุรี สมปุย คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์)
07/06/2553
1
82
ผศ.ปณวรรต คงธนกุลบวร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
01/05/2551
1
83
ผศ.ดร.นพรัตน์ ธรรมวงษา คณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์/วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
02/12/2551
1
84
ผศ.ธิดารัตน์ ถาบุตร คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
20/04/2552
1
85
ผศ.ดร.เรวณี ชัยเชาวรัตน์ คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรและการสอน)
20/04/2552
1
86
อ.สุณิสา ดีนาง สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์/กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)
01/02/2550
1
87
ผศ.วชิรเกียรติ เบ้าทองจันทร์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ)
03/12/2547
1
88
อ.ศุภางค์จิต กัลยาแก้ว ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ อาจารย์/ศษ.ม.(ปฐมวัยศึกษา)
01/12/2553
1
89
ดร.อภัยภักดิ์ ประทุมทิพย์ คณะเทคโนโลยี อาจารย์/ปร.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
24/05/2554
1
90
อ.ชิตพล คงศิลา คณะเทคโนโลยี อาจารย์/วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)
24/05/2554
1
91
ผศ.ดร.ไกรฤกษ์ ศิลาคม สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ปร.ด.(ปรัชญาและศาสนา)
24/05/2554
1
92
อ.ภาณุพันธุ์ ชื่นบุญ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
26/05/2546
1
93
รศ.มานิต ปวริญญานนท์ คณะครุศาสตร์ รองศาสตราจารย์/กศ.ม.(จิตวิทยาพัฒนาการ)
24/10/2550
1
94
อ.นิติ นิมะลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/สถ.ม.(การออกแบบอุตสาหกรรม)
01/09/2552
1
95
อ.จุรีรัตน์ โยธะคง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/ศป.ม.(ทัศนศิลป์)
16/05/2555
1
96
ดร.รัชนีกร ด่านศิริชัยสวัสดิ์ คณะเทคโนโลยี อาจารย์/ปร.ด.(บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม)
13/06/2548
1
97
อ.วราภรณ์ ผิวหูม ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ อาจารย์/ศศ.ม.(สังคมศึกษา)
01/06/2549
1
98
อ.ปารนารี บ่ายฤกษ์ดี คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์/นศ.ม.(การประชาสัมพันธ์)
01/06/2549
1
99
อ.นิษา ศักดิ์ชูวงษ์ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์/นศ.ม.(นิเทศศาสตร์สารสนเทศ)
01/06/2549
1
100
ผศ.ดร.ลือชัย พรหมรัตน์รักษ์ คณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ScEdD.(Techology)
20/01/2529
1
101
ผศ.มานน เซียวประจวบ คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
06/06/2548
1
102
ผศ.วัฒน์จิรชัย เวชชนินนาท คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/บธ.ม.(การตลาด),บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)
06/06/2548
1
103
อ.ธวัลรัตน์ กมลจรัสเวทย์ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์/บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
06/06/2548
1
104
อ.อนุศักดิ์ รัตนกนกกาญจน์ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์/บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)
06/06/2548
1
105
ผศ.อนันต์ เพชรล้ำ คณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์/วท.ม.(สัตวศาสตร์)
01/11/2548
1
106
อ.ขวัญชัย สุขแสน คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/วท.ม.(การจัดการระบบสารสนเทศ)
28/11/2548
1
107
อ.วันทนี รัฐสมุทร คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
01/11/2548
1
108
ผศ.ดร.ลลิตภัทร ดีรักษา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ปร.ด.(ชีวเวชศาสตร์)
15/10/2555
1
109
ดร.สาวิตรี บุญมี คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์/วท.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)
27/05/2541
1
110
อ.จิราพรรณ ปิ่นแก้ว คณะครุศาสตร์ อาจารย์/ศล.ม.(นาฏยศิลป์ไทย)
06/06/2548
1
111
อ.ชลนที บูรรุ่งโรจน์ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์/บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
21/06/2547
1
112
นางสาววัชราภรณ์ สุราช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ/ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)
17/05/2548
1
113
อ.อารยา โพธิศิริ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์/บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
01/06/2545
1
114
อ.ชัยธัช กุประดิษฐ์ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์/บธ.ม.(บริหารองค์การ)
01/06/2545
1
115
ผศ.ดร.พนา ดุลยพัชร์ คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/Doctor of Philosophy(Human Resource Development)
08/10/2545
1
116
อ.เสาวนีย์ สิทธิโชติ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์/บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
20/05/2546
1
117
ผศ.ดร.วัฒพงษ์ พันอินากูล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/วท.ด.(คณิตศาสตร์)
06/06/2548
1
118
อ.อรรคนนท์ ดวงสุวรรณ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์/กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)
02/06/2543
1
119
ผศ.อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์/วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
01/11/2542
1
120
ดร.ธีรวัชร์ คำก้อน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์/ปร.ด.(การจัดการเทคโนโลยี)
17/10/2548
1
121
ดร.ภูษณพาส สมนิล คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)
06/06/2548
1
122
ดร.มนูศักดิ์ เรืองเดช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/ศศ.ด.(นาฏยศิลป์ไทย)
06/06/2548
1
123
ผศ.ดร.กมลมาลย์ คำแสน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ปร.ด.(ภาษาไทย)
06/06/2548
1
124
ดร.คชา เชษฐบุตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/วท.ด.(ภูมิสารสนเทศ)
01/06/2555
1
125
ดร.รุ่งฤดี ศรีสำอางค์ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/วท.ด.(เคมี)
16/05/2555
1
126
ดร.สุภัทร แก้วพัตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/อ.ด.(ภาษาไทย)
06/06/2548
1
127
อ.นัทธมน ประจุดทะศรี คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/วท.ม.(การสอนเคมี)
02/06/2543
1
128
ผศ.ไพศาล ดาแร่ คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/คอ.ม.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
02/06/2543
1
129
ผศ.ดร.ธีร์ธวัช สิงหศิริ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ปร.ด.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
01/06/2547
1
130
อ.รัชชัช นัทธี สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์/วท.ม.(ธรณีวิทยา)
01/06/2547
1
131
อ.นิศารัตน์ บึงลี คณะครุศาสตร์ อาจารย์/ศษ.ม.(การศึกษาปฐมวัย)
24/05/2554
1
132
อ.ญาดา ช่อสูงเนิน คณะครุศาสตร์ อาจารย์/กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย)
24/05/2554
1
133
อ.เรวดี หมวดดารักษ์ คณะครุศาสตร์ อาจารย์/ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
24/05/2554
1
134
ดร.อภิรักษ์ ลอยแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/Ph.D.(Electronic Engineering)
04/07/2548
1
135
อ.นิรันดร สีหะนาม ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ อาจารย์/Master of Arts(Linguistics)
03/05/2553
1
136
ผศ.ดร.กฤษณพงศ์ สมสุข คณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ปร.ด.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
17/05/2553
1
137
อ.นุชนงค์ อุเทศพรรัตนกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา)
02/06/2543
1
138
นายณัฐพล ศรีสมบูรณ์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ/ค.บ.(ดนตรีศึกษา)
28/05/2550
1
139
อ.ปิ่นเกศ วัชรปาณ คณะครุศาสตร์ อาจารย์/ศศ.ม.(นาฏยศิลป์ไทย)
15/07/2545
1
140
อ.ภิภพ ปิ่นแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/ศป.ม.(ดุริยางคศิลป์)
24/05/2554
1
141
ผศ.ดร.สมศักดิ์ กิจธนวัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ค.ด.(Doctor of Philosophy)(การศึกษานอกระบบโรงเรียน(Non-Formal Education))
05/01/2541
1
142
ผศ.เบญญาภา โสอุบล คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/บธ.ม.(การบัญชี)
15/06/2532
1
143
อ.พสิษฐ์ นันทราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/น.ม.(นิติศาสตร์)
06/06/2548
1
144
ดร.ฐิติกาญจน์ มูลสาร คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/ปร.ด.(คณิตศาสตร์ประยุกต์)
06/06/2548
1
145
ผศ.วิไลพร กุลตังวัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
06/06/2548
1
146
ผศ.ดร.อภิฌาน กาญจนวาปสถิตย์ คณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์/Ph.D.(Telecommunications)
21/05/2555
1
147
อ.เสกศิลป์ มณีศรี คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์/วท.ม.(การจัดการระบบสารสนเทศ)
01/06/2549
1
148
อ.เยาวพล ชุมพล คณะเทคโนโลยี อาจารย์/วท.ม.(การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม)
01/06/2543
1
149
ผศ.สิงขร ภักดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ศป.ม.(ทัศนศิลป์)
02/06/2543
1
150
ผศ.ดร.ศิริ ดวงพร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ปร.ด.(เทคโนโลยีพลังงาน)
29/07/2530
1
151
ดร.วิบูล เป็นสุข คณะเทคโนโลยี อาจารย์/Ph.D.(พืชไร่(การปรับปรุงพันธุ์พืช))
15/08/2537
1
152
ผศ.นวภัทร นวกะคาม คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/วท.ม.(การสอนชีววิทยา)
09/06/2529
1
153
ผศ.ดร.อัจฉรา จินวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/Sc.Ed.D(Science Education)
03/04/2532
1
154
นางสาวถาวร ภูชัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ/ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)
17/05/2548
1
155
ดร.ชัญญา ทิศกลาง คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/ปร.ด.(คณิตศาสตร์)
17/07/2549
1
156
นางสาวดาวดล แก้วปรอท โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ/น.บ.(นิติศาสตร์)
17/05/2549
1
157
อ.พานทอง กุลสันติวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/วท.ม.(จุลชีวิทยาทางการแพทย์)
06/06/2548
1
158
ผศ.ปริญญพันธุ์ เพชรจรัส คณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์/วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
01/11/2543
1
159
ผศ.ภวิศา พงษ์เล็ก คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
01/07/2554
1
160
นายอภิศิษฎ์ เสน่ห์วงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ/ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
01/08/2554
1
161
อ.นตทนันทิ เจริญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/ศศ.ม.(ดุริยางค์ไทย)
06/09/2550
1
162
ผศ.ธรรมเนียบ แก้วหอมคำ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์/น.ม.(นิติศาสตร์)
09/06/2549
1
163
ผศ.ดร.ทรงกฎ อุตรา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ปร.ด.(Polymer Science and Technology(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์))
24/11/2547
1
164
ดร.รุ่งทิวา จันทน์วัฒนวงษ์ คณะครุศาสตร์ อาจารย์/ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน)
01/03/2556
1
165
อ.วีระชัย ทองดี คณะเทคโนโลยี อาจารย์/วท.ม.(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
01/06/2543
1
166
ผศ.อรชุมา มูลศรี คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/บช.ม.(บัญชี)
06/06/2548
1
167
รศ.พจน์มาลย์ สมรรคบุตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์/ศศ.ม.(นาฏยศิลป์ไทย)
01/10/2556
1
168
รศ.ดร.วัลลภ เหมวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์/ปร.ด.(คณิตศาสตร์)
20/05/2529
1
169
ผศ.พัฒนาภรณ์ ชัยประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/วท.ม.(สถิติประยุกต์)
17/06/2534
1
170
ผศ.ตรีรัตน์ เสริมทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/พบ.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์),วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
29/07/2530
1
171
ผศ.ศิศวิมล บัวราษฎร์ คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
21/02/2532
1
172
ผศ.ดร.วราจิต พยอม คณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์/Doctor of Philosophy(Agricultural Science)
01/06/2547
1
173
ผศ.ประสิทธิ์ วงษ์กาฬสินธุ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/น.ม.(นิติศาสตร)
01/06/2552
1
174
อ.อภิสิทธิ์ ปัญญาใส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/น.ม.(กฎหมายเอกชน)
01/06/2552
1
175
ผศ.ณัฏฐานุช เมฆรา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/น.ม.(กฎหมายธุรกิจ)
01/06/2552
1
ลาศึกษา
176
ผศ.ศศิพงษ์ ศรีสวัสดิ์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ศศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
08/06/2552
1
177
ผศ.วราภรณ์ ขยายผล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
16/06/2552
1
178
ดร.ศศิธร อมรินทร์แสงเพ็ญ คณะครุศาสตร์ อาจารย์/การศึกษาดุษฎีบัณฑิต(การศึกษาปฐมวัย)
24/02/2546
1
179
อ.Anthony John Loader คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/Honours(Asian Studies)
01/10/2552
1
180
ดร.กุลจิต เส็งนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/ปร.ด.(ศิลปะการออกแบบ)
20/05/2545
1
181
อ.พีชยา สุริยวงค์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์/ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ)
11/06/2542
1
182
อ.วิศรุต เพชรจรัส สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์/ศศ.ม.(สารสนเทศศาสตร์)
17/06/2546
1
183
ผศ.วรนิตย์ ทองอยู่ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ศศ.ม.(สารสนเทศศาสตร์)
02/06/2543
1
184
ผศ.ดร.กฤตวรรณ คำสม คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/กศ.ด.(จิตวิทยาการให้คำปรึกษา)
15/05/2545
1
185
อ.สุขุม ตังประพฤธิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)
01/11/2548
1
186
ผศ.สุวัฒ ดวงแสนพุด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ศศ.ม.(ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
01/06/2547
1
187
ผศ.ดร.เกรียงไกร ธุระพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
01/06/2547
1
188
อ.ธรรมศาสตร์ ศรีสารคาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/ศป.ม.(ทัศนศิลป์)
21/06/2547
1
ลาศึกษา
189
อ.ชูขวัญ แสงสุวรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ)
20/06/2546
1
190
ผศ.ดร.ระวี พรหมหลวงศรี คณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์/วศ.ด.(วิศวกรรมโทรคมนาคม)
16/06/2552
1
191
อ.อัครเดช มูลอาจ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/วท.ม.(วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์)
01/11/2551
1
192
ผศ.ดร.อรรถศาสตร์ วิเศียรศาสตร์ คณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ปร.ด.(เกษตรเชิงระบบ)
17/05/2553
1
193
ผศ.ประนมพร ข่าขันมาลี คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/บธ.ม.(การบัญชี)
01/06/2543
1
194
รศ.ดร.สุรัชนี เคนสุโพธิ์ คณะวิทยาการจัดการ รองศาสตราจารย์/ปร.ด.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
01/06/2544
1
195
อ.สุพจน์ สกุลแก้ว คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์/บธ.ม.(บริหารธุกิจ)
01/06/2544
1
196
ผศ.พัชฎาภรณ์ แสงทามาตย์ คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)
07/06/2547
1
197
อ.ศรินรัตน์ ศงสนันทน์ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์/บธ.ม.(การบริหารทั่วไป)
01/06/2547
1
198
ผศ.ดร.ปรียา แก้วนารี คณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
14/10/2547
1
199
อ.อัจฉริยา สุริยา คณะเทคโนโลยี อาจารย์/วท.ม.(เทคโนโลยีอาหาร)
07/06/2553
1
200
รศ.สุรพงษ์ ลือทองจักร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์/ศศ.ม.(การสอนสังคมศึกษา)
01/10/2554
1
201
อ.คุณาวุฒิ บุญกว้าง คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
01/05/2545
1
ลาศึกษา
202
ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีจันทร์ คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/กศ.ด.(การววิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
14/06/2538
1
203
ผศ.กัญฐิกา เกษานุช คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
24/05/2554
1
ลาศึกษา
204
อ.คณิสร ต้นสีนนท์ คณะครุศาสตร์ อาจารย์/ศศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
24/05/2554
1
205
ผศ.ดร.กรีฑา พรหมเทพ คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา)
24/05/2554
1
206
อ.ชัยยุทธ สุทธิดี คณะครุศาสตร์ อาจารย์/กศ.ม.(พลศึกษา)
24/05/2554
1
ลาศึกษา
207
อ.มัลลิกา มาภา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/ศศ.ม.(ภาษาไทย)
24/05/2554
1
208
อ.ชัยมงคล ศิริวารินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/รป.ม.(นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์)
24/05/2554
1
209
ผศ.สิทธิพร พันธุระ คณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์/วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)
24/05/2554
1
210
ผศ.โชคชัย เดชรอด คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ศศ.ม.)(สังคมวิทยาการพัฒนา)
10/04/2532
1
211
ดร.ชาลี เกตุแก้ว คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์/ปร.ด.(เกษตรเชิงระบบ)
15/08/2537
1
212
ผศ.ดร.วัชพร มานะจิตร คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/การจัดการดุษฏีบัณฑิต (D.M.)(การจัดการการสื่อสาร)
06/06/2526
1
213
รศ.ธนัญญา ธีระอกนิษฐ์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป รองศาสตราจารย์/ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)
25/10/2548
1
214
ศ.ดร.Jeffrey C. Nash บัณฑิตวิทยาลัย ศาสตราจารย์/Doctor of Philosophy(Agricultural Engineering)
01/10/2554
1
215
ผศ.ปองพล แสนสอน คณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์/วศ.ม.(แมคคาทรอนิกส์)
30/10/2543
1
216
ผศ.ดร.กนิษฐา เรืองวรรณศักดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ปร.ด.(ทัศนศิลป์และการออกแบบ)
06/06/2548
1
217
ผศ.ศรัญญา วอขวา คณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์/วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยการหลังการเก็บเกี่ยว)
13/06/2548
1
218
ดร.ศกุนตลา ศิริอุดม คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/วท.ด.(จุลชีววิทยาประยุกต์)
06/06/2548
1
219
อ.สุพัฒน์ ศรีชมชื่น สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์/พธ.ม.(พระพุทธศาสนา)
06/06/2548
1
220
นางสาวพรพรรณ ผาตินาวิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ/ศศม.(การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น)
26/10/2553
1
221
ผศ.ศริญญา จริงมาก คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว)
01/10/2554
1
222
อ.นิรันดร ผานิจ ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ อาจารย์/วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
01/06/2554
1
223
รศ.ดร.สุทัศนา สุทธิกุลสมบัติ คณะวิทยาการจัดการ รองศาสตราจารย์/Ph.D(Rural Development)
28/01/2528
1
224
ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/กศ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา)
15/07/2534
1
225
นายชนะชัย บุญเพิ่ม คณะเทคโนโลยี ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ/วท.บ.(สัตวบาล)
01/11/2544
1
226
ผศ.อริยพงษ์ พลั่วพันธ์ คณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์/อส.ม.(การจัดการอุตสาหกรรม)
24/05/2554
1
227
ผศ.ดร.หนูกร ปฐมพรรษ คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/Ed.D.(Science Education)
21/05/2529
1
228
ผศ.ดร.กฤตฏ์ ชมภูวิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/กศ.ด.(การบริหารและพัฒนาการศึกษา)
16/12/2530
1
229
ดร.อริตา อินทสิน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์/วท.ด.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
01/07/2549
1
230
อ.สุวัฒนา ดีวงษ์ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์/นศ.ม.(นิเทศศาสตร์)
21/06/2547
1
231
ดร.ปิยพร แผ้วชำนาญ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/ส.ด.(สาธารณสุขศาสตร์)
01/10/2551
1
232
ผศ.ดร.อิทธิพล สิงห์คำ คณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ปร.ด.(การออกแบบผลิตภัณฑ์)
17/05/2542
1
233
ดร.วัชรพงศ์ ดีวงษ์ คณะเทคโนโลยี อาจารย์/ปร.ด.(วิศวกรรมโยธา)
17/05/2542
1
234
ดร.อรรจนา ด้วงแพง คณะเทคโนโลยี อาจารย์/Ph.D. in Agriculture(Plant meteorology)
15/03/2548
1
235
อ.ณรรฐวรรณ์ พูลสน คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
31/05/2538
1
236
ผศ.ศยามน ปริยาจารย์ คณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์/วท.ม.(เทคโนโลยีอาหาร)
11/08/2540
1
237
อ.เรวดี พิพัฒน์สูงเนิน คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
27/05/2541
1
238
รศ.พฤษมงคล จุลพูล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์/ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตร์)
25/02/2536
1
239
ดร.ศิลปชัย เจริญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/ปร.ด.(ดุริยางคศิลป์(ดนตรีวิทยา))
16/07/2536
1
240
อ.สิริกุล ศิริธรรมขันติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/กศ.บ.(ดุริยางคศาสตร์)
15/10/2529
1
241
นางสาวรสสุคนธ์ อุดม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ/ค.บ.(คณิตศาสตร์)
12/11/2555
1
242
นางจุฑารัตน์ แสงเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ/ค.บ.(นาฏศิลป์),ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)
16/07/2548
1
243
ผศ.ดร.สุนิสา วงศ์อารีย์ คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ปร.ด.(วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
28/05/2550
1
244
อ.ปรีชา ศรีเกษร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ)
01/06/2550
1
ลาศึกษา
245
อ.ปิยะภรณ์ ไพทยาภรณ์ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์/บธ.ม.(การจัดการการท่องเที่ยว)
04/06/2550
1
246
ผศ.พลอยระดา ภูมี สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์/วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
28/05/2550
1
247
อ.วรรณสิริ ธุระชน คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
04/06/2550
1
ลาศึกษา
248
ดร.พงษ์พันธ์ ศรีต้นวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/วท.ด.(วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี)
05/06/2550
1
249
ดร.กานดา เสาสูง คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/ปร.ด.(เคมี)
05/06/2550
1
250
ดร.วรางคณา ชินภาส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/ปร.ด.(ภาษาศาสตร์)
01/05/2543
1
251
รศ.ดร.ทรงกต ปานเชียงวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์/Ph.D.(Lingvistics (vietnamese))
15/05/2535
1
252
ดร.วิไลลักษณ์ ริอัค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/Ed.D(การศึกษา)
24/10/2543
1
253
ผศ.รัตนา วาทะวัฒนะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ)
10/05/2525
1
254
ดร.สุภัทรา วันเพ็ญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/ScEd.D.(Science Education)
23/05/2531
1
255
ดร.สไว มัฐผา คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/Ph.D.(Biological Sciences)
02/08/2550
1
256
ผศ.ดร.อุดม จำรัสพันธุ์ บัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ค.ด.(จิตวิทยาการศึกษา)
20/01/2549
1
257
ผศ.ดร.มณีญา สุราช คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ปร.ด.(วิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา)
25/07/2537
1
258
อ.จาตุรนต์ สุขุมาลพงษ์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์/กศ.ม.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
20/07/2545
1
259
อ.กนกอร สุขุมาลพงษ์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์/ศศ.ม.(นาฎยศิลป์ไทย)
15/05/2545
1
260
อ.กมลรัตน์ โยธานันต์ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์/บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
01/05/2544
1
261
ดร.สุรียรัตน์ แสงอุทัย คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/ปร.ด.(เคมี)
11/06/2550
1
262
อ.สุพรรษา ปัญญาทอง คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์/ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)
01/06/2550
1
263
อ.คนางค์ มาตรา สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์/ศศ.ม.(บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
08/06/2550
1
264
อ.ทศพร วรวงศ์เทพ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์/บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
01/04/2553
1
265
ผศ.ดร.สุวิทย์ นามมหาจักร คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ปร.ด.)(ฟิสิกส์)
11/05/2524
1
266
ผศ.นิพล สังสุทธิ คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/คอ.ม.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
01/09/2540
1
267
ผศ.ชลธิชา รัมพณีนิล ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/บช.ม.(การบัญชี)
06/06/2548
1
268
อ.จารุณี จันทรเสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)
16/10/2532
1
269
อ.สันติภาพ ศิริวัฒนไพบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/วท.ม.(เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการเกษตร)
01/06/2543
1
270
ผศ.ดร.อนันต์ นิ่มทวัฒน์ คณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ปร.ด.(วิศวกรรมโยธา)
02/06/2543
1
271
ดร.อดิศักดิ์ ทาขุลี คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/วท.ด.(เคมี)
01/10/2547
1
272
ดร.วรรณา เหล่าเขตกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/Doctor of Philosophy(Teaching Chinese as a Foreign Language)
06/08/2550
1
273
ผศ.ดร.คณิศร จี้กระโทก คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ปร.ด.(นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี)
08/06/2550
1
274
ผศ.สุทิน พลบูรณ์ คณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์/วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)
02/04/2552
1
275
ผศ.ดร.ภูเบศร์ พิพิธหิรัญการ คณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ปร.ด.(ฟิสิกส์ประยุกต์)
15/06/2552
1
276
ผศ.อดิศักดิ์ บุตรวงษ์ คณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์/วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)
01/06/2552
1
277
ผศ.ดร.จันทร์จิรา จูมพลหล้า คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/Ph.D(Education)
17/05/2553
1
278
ผศ.ดร.เพียว ผาใต้ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/วท.ด.(เคมี)
17/01/2551
1
279
ดร.ศิณีวัณย์ พิทักษ์ทิม คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/วท.ด.(ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม)
05/11/2550
1
280
ผศ.ดร.พนายุทธ เชยบาล คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/กศ.ด.(การบริหารและการพัฒนาการศึกษา)
01/06/2551
1
281
อ.ประภาพร สุปัญญา ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ อาจารย์/ศษ.ม.(สังคมศึกษา)
11/06/2555
1
ลาศึกษา
282
อ.สมวรร ธนศรีพนิชชัย คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์/วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
02/07/2550
1
283
อ.กฤษฎา นารินทร์รักษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/น.ม.(กฎหมายเอกชน)
02/04/2550
1
284
อ.สุภาวดี กสิกรรม คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)
04/01/2549
1
ลาศึกษา
285
ผศ.ผจงจิตต์ ประทุมชาติ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ศศ.ม.(บรรณรารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
24/10/2549
1
286
อ.วิสิทธิ์ มะณี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ อาจารย์/ศศ.ม.(การบริหารองค์การ)
22/10/2549
1
287
ผศ.ดร.บุษกร สุขแสน ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ปร.ด.(ยุทธศาสตรการพัฒนา)
24/10/2549
1
288
อ.สุวรรณี พันธุ์โอภาส สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์/วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
01/07/2553
1
289
อ.ชยานนท์ ฮมแสน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์/กศ.ม.(การวิจัยการศึกษา)
03/11/2551
1
290
ผศ.สุทธิวรรณ อินทะกนก สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์/นศ.ม.(การสื่อสารมวลชน)
16/09/2551
1
291
ผศ.จินตนา ด้วงแพง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ศศ.ม.(การสอนภาษาไทย)
01/04/2552
1
292
ดร.ประพรทิพย์ คุณากรพิทักษ์ คณะครุศาสตร์ อาจารย์/ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)
01/07/2550
1
293
ผศ.สอนประจันทร์ เสียงเย็น คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ศศ.ม.(จิตวิทยาชุมชน)
28/05/2550
1
294
อ.มธุรส ศิลาคม สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์/กศ.ม.(ภาษาอังกฤษ)
04/06/2550
1
295
อ.บัววรณ์ ไชยธงรัตน์ คณะเทคโนโลยี อาจารย์/วศ.ม.(วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์)
03/06/2551
1
296
ดร.สุนันท์ นวลเพ็ง คณะเทคโนโลยี อาจารย์/ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
16/06/2551
1
297
ผศ.ดร.ศุภชัย สุริยุทธ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ศป.ด.(การประพันธ์เพลง)
16/06/2551
1
298
ผศ.โศรยา วิมลสถิตพงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/อษ.ม.(ภาษาไทย)
15/04/2552
1
299
ผศ.ธวัชชัย จำรัสแสง คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
24/06/2539
1
300
ดร.เชิดชัย หมื่นภักดี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ อาจารย์/ปร.ด.(สหวิทยาการ)
01/04/2547
1
301
ผศ.ดร.เอกศักดิ์ เฮงสุโข ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา)
10/05/2547
1
302
อ.วิเชียร คิดจะทำ ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ อาจารย์/ศษ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
01/04/2547
1
303
ดร.ขวัญฤดี เคนหาราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/ปร.ด.(ภาษาศาสตร์)
24/10/2543
1
304
อ.ปิยนุช โทมล สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์/บธ.ม.(บริหารทั่วไป),ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น)
06/06/2550
1
305
อ.ปาริฉัตร พรมสอน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์/Master of Literature(China studies)
01/06/2550
1
306
อ.ทัศนัย ปัญจันทร์สิงห์ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/วท.ม.(วิทยาศาสตร์ศึกษา)
05/06/2546
1
ลาศึกษา
307
อ.โฆษิต พรประเสริฐ คณะครุศาสตร์ อาจารย์/ศษ.ม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)
20/04/2552
1
308
อ.นนท์ณภัสร์ วนกาญจน์กุล คณะครุศาสตร์ อาจารย์/M.Sc.(Special Education)
20/04/2552
1
309
อ.ธีรภรณ์ ภักดี คณะครุศาสตร์ อาจารย์/กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย)
20/04/2552
1
310
อ.วีระพล แก้วก่า คณะเทคโนโลยี อาจารย์/วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)
17/05/2553
1
311
ผศ.หัสดิน แก้ววิชิต สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์/วท.ม.(พัฒนาการมนุษย์)
24/05/2554
1
312
อ.นฤพรรณ ตั้งวานิชย์เจริญ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์/บธ.ม.(การตลาด)
01/11/2554
1
313
ดร.พรภัทรา จำเริญ คณะครุศาสตร์ อาจารย์/ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)
16/08/2542
1
314
ผศ.อัครพล สีหนาท คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ศป.ม.(ดุริยางคศิลป์)
01/06/2546
1
315
อ.อุษณีย์ ศรีสารคาม สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์/ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตรนิเทศศาสตร์)
01/05/2544
1
316
รศ.นาวา วงษ์พรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์/ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
21/05/2533
1
317
ดร.กิตติพร โนนคู่เขตโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/Ed.D.(การสอนภาษาอังกฤษ)
07/10/2534
1
318
อ.Tran Van Nam คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/Master of Language and Culture of Vietnam(ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม)
01/08/2558
1
319
ผศ.มัทนียา กายแก้ว คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)
01/05/2552
1
320
ผศ.วรวัฒน์ ทิพจ้อย สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์/กศ.ม.(การมัธยมศึกษา)
05/10/2552
1
321
ผศ.วนิดา พรมเขต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
05/10/2552
1
322
ดร.เอกราช ดีนาง คณะครุศาสตร์ อาจารย์/Ph.D.(Educational Measurement and Statistics)
21/05/2549
1
323
ผศ.ดร.กษมา ชารีโคตร คณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ปร.ด.(เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว),Ph.D(Environmental Science and Technology)
28/10/2551
1
324
รศ.ดร.วรัญญา จีระวิพูลวรรณ บัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์/ศษ.ด.(วิทยาศาสตร์ศึกษา)
01/11/2553
1
325
ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ เปรื่องค้า คณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์/Ph.D.(Systems Engineering)
27/06/2533
1
326
ผศ.พนารัตน์ ศรีเชษฐา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/วท.ม.(เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ)
02/06/2543
1
327
ผศ.สมชาย สิริพัฒนากุล คณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์/บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
01/10/2539
1
328
รศ.ดร.ฤทธิชัย พิลาไชย คณะเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์/Ph.D.(Veterinary)
27/05/2541
1
329
ผศ.สุดาวรรณ ชื่นปรีชา คณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์/สพ.บ.(สัตวแพทย์)
07/01/2551
1
330
อ.ธีรัชพล คำสะอาด สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์/ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ภาษาอังกฤษ)
01/08/2551
1
331
อ.นัธทวัฒน์ พรหมภักดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/น.ม.(กฎหมายระหว่างประเทศ)
17/11/2551
1
332
ดร.กานต์ณรัน สีหมากสุก สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์/ปร.ด.(ไทยศึกษา)
28/05/2550
1
333
อ.ศศิธร เพชรแสน คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
02/07/2550
1
334
อ.จุฑามาส สุทธิปัญโญ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์/ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ)
01/06/2553
1
335
อ.อโณทัย สิงห์คำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/ศป.ม.(ศิลปกรรม (นวัตกรรมการออกแบบ))
17/05/2553
1
336
อ.ปัญญา สาโสภา คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/วท.ม.(คณิตศาสตร์)
17/05/2553
1
337
อ.ฉัตรชนก เฮงสุโข ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ อาจารย์/ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ)
04/01/2554
1
338
อ.ธนะพัฒน์ เชี่ยวชาญวัฒนา คณะเทคโนโลยี อาจารย์/วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
07/01/2551
1
339
ดร.ประจญ กิ่งมิ่งแฮ บัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์/ศศ.ด.(พัฒนศาสตร์)
01/10/2551
1
340
ผศ.ดร.สุขสันติ ประกอบวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ปร.ด.(ปรสิตวิทยา)
18/01/2551
1
341
ผศ.ดร.ประวีณ ปานศุภวัชร ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ปร.ด.(การจัดการ)
01/06/2550
1
342
ผศ.ดร.ณัฐ อมรภิญโญ คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ปร.ด.(บริหารธุรกิจ)
01/06/2554
1
343
ดร.อัจฉราพร สมภาร สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์/ปร.ด.(ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม)
16/05/2555
1
344
ผศ.ศรันยา ฉัตรเดชา สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์/น.ม.(นิติศาสตร์)
16/05/2555
1
345
อ.ธัชวรรธน์ หนูแก้ว สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์/ศศ.ม.(ประวัติศาสตร์ไทย)
16/05/2555
1
346
อ.ปกรณ์ศักดิ์ มงคลเคหา ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ อาจารย์/น.ม.(กฎหมายมหาชน)
16/05/2555
1
347
อ.ชนาภา บุตรเพ็ง คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์/ค.อ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี)
01/06/2550
1
ลาศึกษา
348
อ.พงษ์ศักดิ์ อัครวัฒนากุล สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์/ศศ.ม.(ประวัติศาสตร์ศิลปะ)
01/06/2550
1
349
อ.ดารินทร์ ล้วนวิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
17/05/2553
1
350
รศ.ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล สำนักวิชาศึกษาทั่วไป รองศาสตราจารย์/ปร.ด.(ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย)
15/05/2545
1
351
ผศ.นวรัตน์ บุญภิละ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ศษ.ม.(สังคมศึกษา)
01/05/2544
1
352
อ.นัฏฐิยา ฐิติเจริญธรรม สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์/ค.อ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
01/06/2543
1
353
อ.อลงกรณ์ เชิดศิริ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์/ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น)
01/06/2547
1
354
ผศ.อัจฉราภรณ์ จำปาวัน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ศศ.ม.(ภาษาและการสื่อสาร)
21/06/2547
1
355
ผศ.ณัฏฐนันธ์ สุวรรณวงก์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)
19/11/2547
1
356
รศ.ดร.ประยงค์ กลั่นฤทธิ์ บัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์/Doctor of Education(TESOL)
27/10/2551
1
357
ผศ.ชุติมา อินทรพาณิช สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ค.ม.(หลักสูตรและการสอน)
11/06/2542
1
358
ผศ.ดร.มานะ โสภา คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ปร.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)
02/07/2550
1
359
รศ.สุปรีชา วงศ์อารีย์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป รองศาสตราจารย์/วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์)
24/10/2549
1
360
ผศ.ดร.ชาตรี ชุมเสน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์/พธ.ด.(ปรัชญา)
12/07/2549
1
361
อ.กาญจนวรรณ สีทอง ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ อาจารย์/วท.ม.(เกษตรศาสตร์)
01/04/2547
1
ลาศึกษา
362
ผศ.สุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/คอ.ม.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
09/08/2536
1
363
อ.พงษ์ศักดิ์ ทนงธนะสิทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/สถ.ม.(สถาปัตยกรรม)
01/04/2541
1
364
รศ.ดร.อลงกรณ์ พรมที คณะเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์/ปร.ด.(ไฟฟ้าศึกษา)
10/08/2540
1
365
ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก คณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์/วศ.ม.(วิศกรรมโยธา)
11/08/2540
1
366
ผศ.ณัฐกิตติ์ แสนทอง คณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์/คอ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)
03/11/2551
1
367
อ.อาทิตย์ ใจช่วง คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์)
17/05/2553
1
368
ดร.ธนมณฑชนก พรหมพินิจ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/ส.ด.(สาธารณสุขศาสตร์)
17/05/2553
1
369
ดร.นฤปวรรต์ พรหมมาวัย คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/ส.ด.(สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต)
17/05/2553
1
370
รศ.ศิริพร พัสดร บัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์/ศษ.ม.(การสอนคณิตศาสตร์)
01/11/2554
1
371
ผศ.ขนิษฐา ศักดิ์สุรีย์มงคล คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
14/06/2542
1
372
ผศ.ศัญ ปุญพิทักป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ศศ.ม.(ดุริยางคศิลป์)
17/05/2553
1
373
นางสาวยุพิน จักรทองดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ/-
01/06/2560
1
374
ผศ.ดร.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ปร.ด.(วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม)
11/08/2540
1
375
ผศ.ชลวิชชุ์ ยุวชิต คณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์/สพ.บ.(สัตวแพทย์)
11/08/2540
1
376
อ.ชัยพันธุ์ ประการะพันธ์ คณะเทคโนโลยี อาจารย์/วศ.ม.(ไฟฟ้า(อิเล็ก,โทรคมนาคม))
01/10/2550
1
377
อ.ทิวารัตน์ ศรีราตรี คณะเทคโนโลยี อาจารย์/วท.ม.(วิทยาการจัดการอุตสาหกรรม)
22/10/2550
1
378
รศ.ดร.นภาทรัพย์ เลิศปรีดากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์/D.Ed.(TESOL)
01/10/2558
1
379
ดร.สุทธิดา จันทร์ดวง คณะครุศาสตร์ อาจารย์/อ.ด.(ภาษาไทย)
02/06/2551
1
380
อ.อรพิน นาแสวง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์/ค.ม.(หลักสูตรและการสอน)
01/11/2552
1
381
ผศ.อารีรัตน์ วุฒิเสน คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/พบ.ม.(สถิติประยุกต์)
01/08/2532
1
382
ดร.นิภาวรรณ ลาภบุญเรือง คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/ปร.ด.(ชีวเวชศาสตร์)
04/06/2550
1
383
รศ.ดร.สุนทร สุทธิบาก คณะเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์/ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล)
11/06/2550
1
384
ผศ.ดร.พวงทอง เพชรโทน คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ปร.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา)
28/05/2550
1
385
ผศ.จรินทร์ทิพย์ ประทุมรัตน์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ศศ.ม.(บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
24/10/2549
1
386
อ.กวีพงษ์ หงษ์ทอง คณะเทคโนโลยี อาจารย์/วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกลเกษตร)
01/06/2549
1
387
อ.บุรัชต์ ภูดอกไม้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์/ค.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ),บธ.ม.(การตลาด)
20/06/2548
1
388
ผศ.นริศรา ศรีสุพล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ศศ.ม.(นาฏยศิลป์ไทย)
28/05/2550
1
389
ดร.จุฬาวดี มีวันคำ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์/ปร.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
28/05/2550
1
390
ผศ.ดร.พัชรินทร์ ชมภูวิเศษ คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ปร.ด.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)
28/05/2550
1
391
อ.ศักดิ์สิทธิ์ บัวคำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/ศป.ม.(ทัศนศิลป์)
16/05/2555
1
392
ผศ.ปณิธาน เมฆกมล คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ค.อ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
01/10/2549
1
393
อ.ทุติยาภรณ์ ภูมิดอนมิ่ง ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ อาจารย์/ศศ.ม.(สังคมศึกษา)
03/05/2553
1
394
ผศ.ดร.ธีระพล เพ็งจันทร์ ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)
03/05/2553
1
395
อ.ภาคภูมิ แจ้งโพธิ์นาค คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)
08/06/2552
1
ลาศึกษา
396
ผศ.ประยงค์ มุทธเสน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/กศ.ม.(ศิลปศึกษา)
13/05/2524
1
397
ผศ.ยุธยา หมื่นสาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ศศ.ม.(ประวัติศาตร์ไทย)
15/03/2547
1
398
รศ.ดร.สุทธิชัย หล่อตระกูล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์/น.ด.(นิติศาสตร์)
16/12/2547
1
399
อ.พศิน เวียงแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/ศป.ม.(ทัศนศิลป์)
17/05/2553
1
400
ผศ.ไพบูลย์ บุบผา คณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์/วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
16/05/2555
1
401
ผศ.จุไรรัตน์จินดา อรรคนิตย์ คณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์/วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
01/10/2545
1
402
ผศ.สุภาพงศ์ แก่นสาร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/อักษรศาสตรมหาบัณฑิต(อ.ม.)(ภาษอังกฤษ)
20/05/2529
1
403
ผศ.วุฒิพงศ์ บุษราคัม ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รป.ม.((นโยบายสาธารณะ))
01/07/2551
1
404
ผศ.เชิดชาย บุตดี สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ศศ.ม.(ประวัติศาสตร์)
01/06/2551
1
405
ผศ.ดร.ยศวริศ เสมามิ่ง คณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ปร.ด.(เภสัชวิทยา)
26/10/2550
1
406
ผศ.ดร.กิ่งจันทน์ มะลิซ้อน คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/วท.ด.(จุลชีววิทยา)
17/05/2553
1
407
อ.ปุณรัตน์ พิพิธกุล คณะครุศาสตร์ อาจารย์/ศศ.ม.(พลศึกษา)
01/06/2553
1
408
อ.พรทิพา หล้าศักดิ์ คณะครุศาสตร์ อาจารย์/ค.ม.(หลักสูตรและการสอน)
17/05/2553
1
409
ดร.พิมพ์พร จารุจิตร์ คณะครุศาสตร์ อาจารย์/กศ.ด.(การบริหารและพัฒนาการศึกษา)
01/06/2553
1
410
อ.นันท์ปพร สิทธิยา คณะครุศาสตร์ อาจารย์/ค.ม.(พัฒนศึกษา)
01/06/2553
1
411
ดร.พงษ์นิมิตร พงษ์ภิญโญ คณะครุศาสตร์ อาจารย์/ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา)
17/05/2553
1
412
อ.วรรณา ภาจำปา คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์/พย.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่)
01/10/2551
1
413
ดร.จิรเดช อย่าเสียสัตย์ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา)
01/06/2551
1
414
ผศ.ดร.พัดตาวัน นาใจแก้ว คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ปร.ด.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา)
01/11/2551
1
415
รศ.ดร.นิราวรรณ กุนัน คณะเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์/ปร.ด.(โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง)
08/07/2556
1
416
นางสาวกรวรรณ แสนสอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ/กศ.ม.(วิทยาศาสตร์ศึกษา)
15/07/2556
1
417
ผศ.วรัญญา ศรีบัว คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย)
04/08/2557
1
418
อ.ทรรศนีย์ วันชาดี คณะครุศาสตร์ อาจารย์/กศ.ม.(การศึกษาพิเศษ)
04/08/2557
1
419
อ.ศรุติ อัศวเรืองสุข คณะครุศาสตร์ อาจารย์/วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
04/08/2557
1
420
ผศ.สรวินท์ ปูคะภาค คณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์/วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)
04/08/2557
1
ลาศึกษา
421
อ.รณฤทธิ์ จันทร์ศิริ คณะเทคโนโลยี อาจารย์/วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)
04/08/2557
1
422
อ.คมสัน ตันติชูเกียรติ คณะเทคโนโลยี อาจารย์/วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)
04/08/2557
1
ลาศึกษา
423
อ.ศิวพร ภูกองทอง คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/วท.ม.(สถิติประยุกต์)
04/08/2557
1
ลาศึกษา
424
อ.เพียงเพ็ญ บุษมงคล คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์/พย.ม.(การพยาบาลเด็ก)
04/08/2557
1
425
อ.ภากร ไทยพิทักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/วท.ม.(ฟิสิกส์)
04/08/2557
1
426
อ.ปริญญา พันธุ์พรหม คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/วท.ม.(นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี)
04/08/2557
1
427
ผศ.พิศณุ ชัยจิตวณิชกุล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
04/08/2557
1
ลาศึกษา
428
อ.ทิวา พุทธสุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/ศศ.ม.(นาฏศิลป์ไทย)
04/08/2557
1
429
อ.ปริญญา กัณหาสินธุ์ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์/บธ.ม.(การเงิน)
04/08/2557
1
430
อ.อนงค์นุช เวชประชา สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์/ศษ.ม.(คณิตศาสตร์ศึกษา)
04/08/2557
1
431
อ.ดรุณี มณีทัศน์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์/วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์)
04/08/2557
1
432
อ.พรรษา แสนวัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/ศป.ม.(ทัศนศิลป์)
16/01/2558
1
433
อ.ชาคริยา พันธ์ทอง คณะครุศาสตร์ อาจารย์/กศ.ม.(หลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ)
20/07/2558
1
434
อ.นิชตา ธนชิตดิษยา คณะครุศาสตร์ อาจารย์/กศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ)
20/07/2558
1
435
อ.ไกรวุฒิ ชูวิลัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/วท.ม.(ภูมิสารสนเทศ)
24/08/2558
1
436
อ.พิจิกา เนศปองธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/ศศ.ม.(วิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์)
20/07/2558
1
437
อ.ทัศน์สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ)
20/07/2558
1
438
อ.ณัฐศิริ พงศาวลี คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์/Master of Management(Marketing)
20/07/2558
1
439
อ.ณพล ธนาวัชรากุล คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์/บธ.ม.(การตลาด)
20/07/2558
1
440
อ.สุชีรา สินทรัพย์ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์/บธ.ม.(การบริหารการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน)
20/07/2558
1
441
อ.ประภาพิศ ไชยวงษ์ คณะครุศาสตร์ อาจารย์/ค.ม.(การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น)
18/07/2557
1
442
ดร.อัจฉรา ศิริพนาดร คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/วท.ด.(ฟิสิกส์)
23/02/2558
1
443
ผศ.ดร.สิทธิ์ชัย หันประทับ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ปร.ด.(วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี)
13/08/2558
1
444
ผศ.ดร.ธนกฤต ทุริสุทธิ์ บัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
01/06/2558
1
445
อ.กัณทีพิชญ์ สิงห์เรือง ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ อาจารย์/น.ม.(นิติศาสตร์)
01/07/2558
1
446
อ.จตุรงค์ ศรีสุธรรม ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ อาจารย์/รป.ม.(การปกครองท้องถิ่น)
01/07/2558
1
447
อ.เศรษฐพงศ์ อัปมะเย คณะเทคโนโลยี อาจารย์/คศ.ม.(การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์)
01/02/2559
1
448
อ.อนาทินี จาปุรี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ อาจารย์/ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
16/11/2556
1
449
อ.กรรณิการ์ บุญขาว ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ อาจารย์/ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ)
16/11/2556
1
450
อ.พรอนุรักษ์ สุทธิคณะ ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ อาจารย์/น.ม.(กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
16/11/2556
1
451
อ.ณัฐพล บุญจำนงค์ ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ อาจารย์/ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
16/11/2556
1
452
ดร.Mai Xuan Hung สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์/ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
01/10/2558
1
453
อ.Robert Virgil Klukken สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์/Bachelor of Arts(Bachelor of Arts)
24/06/2556
1
454
อ.ชลาสินธุ์ ดวงเลิศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/Master's Degree(Teaching Chinese to Speakers of Other Languages)
15/12/2559
1
455
อ.ธนศักดิ์ โพธิ์ศรีคุณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/ศศ.ม.(การพัฒนาอย่างยั่งยืน)
19/12/2559
1
456
อ.วรพงษ์ พิมพ์เสน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/ดศ.ม.(สังคีตวิจัยและการพัฒนา)
19/12/2559
1
457
ผศ.วงศ์วีระ วรรณพงศ์ คณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์/วท.ม.(ปฐพีศาสตร์)
19/04/2527
1
458
อ.ธิดารัตน์ ชุ่มจังหรีด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/ศ.ม.(ทัศนศิลป์)
19/12/2559
1
459
ดร.ดรุณี พวงบุตร คณะเทคโนโลยี อาจารย์/ปร.ด.(พืชไร่ (หลักสูตรป.โทควบ ป.เอก))
19/12/2559
1
460
อ.กิตติพงษ์ ทองสมบัติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ)
04/01/2560
1
461
อ.นุชนาฏ สระกาศ ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ อาจารย์/ศศ.ม.(ภาษาไทย)
19/12/2559
1
462
รศ.ดร.Brian Francis Usher คณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์/Ph.D.(Physics)
02/03/2558
1
463
อ.วัชรี พรมอุบล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/M.A.(Vietnamese Linguistics)
15/09/2559
1
464
ผศ.ปัจจัย พวงสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
21/05/2529
1
465
ผศ.ดร.เพียร สิงห์จานุสงค์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ปร.ด.(ปฐพีวิทยา)
01/10/2527
1
466
อ.สุพักตร์ มะกุล คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์/บธ.ม.(การเงินและการธนาคาร)
19/09/2548
1
467
อ.นวียาฐ์ ศักยเศรษฐ์ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์/วท.ม.(สื่อนฤมิตร)
11/07/2548
1
468
อ.กมณทิพย์ ชูประทีป คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์/บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
01/06/2551
1
469
อ.นงนภสร ทองศิลา คณะเทคโนโลยี อาจารย์/วท.ม.(เทคโนโลยีการจัดและบริการอาหาร)
15/09/2558
1
470
อ.วีระศักดิ์ ภาพพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/M.A.(Linguistics and Applied Linguistics)
22/12/2557
1
471
อ.วัฒนาพร นนลือชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/ศศ.ม.(ภาษาไทย)
22/12/2557
1
472
อ.พรจรัส สร้อยศรีฉาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/ศศ.ม.(ภาษาไทย)
22/12/2557
1
473
อ.ธิติพันธ์ พริมานาคินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/ศศ.ม.(ดนตรี)
22/12/2557
1
474
อ.รุณฑิกา เคยสนิท คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/Master of Law(Global of Bussiness law)
22/12/2557
1
475
อ.ไฟ เสนาไชย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/น.ม.(นิติศาสตร์)
22/12/2557
1
476
อ.สรัญญา จุฑานิล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/รป.ม.(องค์การและการจัดการ)
22/12/2557
1
477
อ.ชฎล นาคใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/วท.ม.(ภูมิศาสตร์)
22/12/2557
1
478
อ.เรืองศักดิ์ ปัดถาวะโร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/ศ.ม.(ทัศนศิลป์)
22/12/2557
1
479
อ.อัมรินทร์ บุพศิริ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/ศ.ม.(ทัศนศิลป์)
22/12/2557
1
480
อ.ณัฐวดี พงษากิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ)
22/12/2557
1
481
อ.แพรวพิลาส ราโชมาศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ด้านการสอนภาษาอังกฤษ)
22/12/2557
1
482
อ.วิระศักดิ์ กุลฉะวะ คณะครุศาสตร์ อาจารย์/กศ.ม.(พลศึกษา)
22/12/2557
1
483
อ.นันทภูมิ เกษลา คณะครุศาสตร์ อาจารย์/ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
22/12/2557
1
484
อ.ดนัย ศิริบุรี คณะเทคโนโลยี อาจารย์/วท.ม.(ธุรกิจการเกษตร)
22/12/2557
1
485
อ.วิภา เหลืองบุตรนาค คณะเทคโนโลยี อาจารย์/M.Eng.(Energy)
22/12/2557
1
486
อ.เกษฎาภรณ์ นาขะมิน คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์/พย.ม.(การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
22/12/2557
1
487
ผศ.ดร.สุมาลินทร์ พ่อค้า คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ปร.ด.(ฟิสิกส์)
22/12/2557
1
488
อ.ธนัมพร ทองลอง คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)
22/12/2557
1
489
อ.จิราพร แข็งขัน คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/วท.ม.(สรีรวิทยาทางการแพทย์)
22/12/2557
1
490
อ.โชติกา นาคประสูตร คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์/ศศ.ม.(การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
21/01/2558
1
491
อ.กนกกาญจน์ ใต้จันทร์กอง คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์/บช.ม.(การบัญชี)
22/12/2557
1
492
อ.สุดารัตน์ หนองหารพิทักษ์ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์/วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
22/12/2557
1
493
อ.ฐากูร สรวงศ์สิริ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์/ศศ.ม.(สังคมวิทยาการพัฒนา)
22/12/2557
1
494
ผศ.นราธิป ภาวะรี คณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์/วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
20/05/2556
1
495
อ.ลภัสรดา ศรีระประทิ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์/วท.ม.(เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ)
18/09/2549
1
496
อ.ชลาทิพย์ ชัยโคตร ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ อาจารย์/ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)
15/02/2551
1
497
อ.อรจิตรา มีจันที คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์/บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
07/11/2549
1
498
อ.ณัฐวรรณ ป้องกัน ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ อาจารย์/วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
15/12/2557
1
499
อ.Guo Ping สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์/ศศ.บ.(วิทยุและสื่อโทรทัศน์)
04/08/2558
1
500
อ.วิภาพร กิติศรีวรพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/วท.ม.(เคมี)
01/06/2551
1
501
ดร.นวัตกร หอมสิน คณะครุศาสตร์ อาจารย์/กศ.ด.(การบริหารและพัฒนาการศึกษา)
15/12/2558
1
502
ผศ.ดร.วิรดี เอกรณรงค์ชัย คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ค.ด.(สุขศึกษาและพลศึกษา)
04/01/2559
1
503
ผศ.ดร.จักริน ด้วงคำ คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ค.ด.(สุขศึกษาและพลศึกษา)
04/01/2559
1
504
อ.ณิศรา ประดิษฐ์ด้วง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
03/06/2539
1
505
ดร.พรทิพย์ อนันตกุล คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์/ปร.ด.(หลักสูตรและการสอน)
01/04/2558
1
506
อ.นุสรา สัมปชัญญานนท์ ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ อาจารย์/บธ.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)
04/01/2559
1
507
ผศ.ดร.สุชาดา บุบผา คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/กศ.ด.(การบริหารและพัฒนาการศึกษา)
01/09/2540
1
508
ดร.วินัย มีแสง คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/ปร.ด.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
01/06/2551
1
509
ผศ.ดร.วิวรรธน์ แสงภักดี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ปร.ด.(ชีววิทยา)
05/06/2551
1
510
อ.เอราวัณ เบ้าทอง คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
01/06/2551
1
511
ดร.ภัทยา นาปะเสริฐ คณะเทคโนโลยี อาจารย์/ปร.ด.(สัตวศาสตร์)
24/10/2549
1
512
ดร.เพชรรัตน์ แสนโภชน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/Ph.D.(Rhetoric&Composition)
15/09/2549
1
513
อ.ศิริวรรณ สนั่นเอื้อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/บธ.ม.(การจัดการการท่องเที่ยว)
20/05/2556
1
514
อ.ณรงค์ ขันดีศรีไพบูลย์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์/บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
15/05/2556
1
515
อ.นรเพชร ฟองอ่อน คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์/ศศ.ม.(การจัดการทางวัฒนธรรม)
20/05/2556
1
ลาศึกษา
516
อ.ธนวรรณ เพ็งชัย คณะเทคโนโลยี อาจารย์/วท.ม.(เทคโนโลยีทางอาหาร)
20/05/2556
1
517
อ.ชลิดา เสน่ห์เมือง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์/ศศ.ม.(ยุโรปศึกษา)
20/05/2556
1
518
อ.ปราณปรียา ทอดทอง คณะเทคโนโลยี อาจารย์/วท.ม.(สหวิทยาการสัตวแพทย์)
20/05/2556
1
519
อ.วรรณศิริ วรรณสืบเชื้อ คณะเทคโนโลยี อาจารย์/วท.ม.(เทคโนโลยีการอาหาร)
20/05/2556
1
ลาศึกษา
520
ผศ.ดร.สำเร็จ คันธี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/วท.ด.(ฟิสิกส์)
16/10/2527
1
521
อ.ปิ่นทอง นันทะลาด ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ อาจารย์/ศษ.ม.(ปฐมวัยศึกษา)
01/06/2556
1
522
อ.อรุณีย์ โรจนะไพบูลย์ ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ อาจารย์/ศษ.ม.(การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา)
01/06/2556
1
523
ผศ.ดร.สังคม ศุภรัตนกุล คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ปร.ด.(สังคมวิทยา)
04/06/2556
1
524
อ.Eiji Ito สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์/ศศ.บ.(จิตวิทยา (Psychology))
01/05/2557
1
525
นายอภิชาต แซ่อึ้ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ/ศษ.ม.(คณิตศาสตรศึกษา)
12/05/2557
1
526
อ.ปิยะนุช พุทธวงศ์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์/ศศ.ม.(อาเซี่ยนศึกษา)
25/07/2559
1
527
อ.นรากร จันลาวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
25/07/2559
1
528
อ.ธีรพล วีระศิริ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/Master of Science(Public Policy)
25/07/2559
1
529
ดร.จุฑารัตน์ กลิ่นแก้วณรงค์ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/ปร.ด.(ฟิสิกส์)
01/07/2548
1
530
ผศ.ดร.อภิชาติ ศรีชาติ คณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล)
02/02/2552
1
531
นางจิราภรณ์ เหลาสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ/ค.บ.(ภาษาไทย)
20/05/2556
1
532
ดร.ชูเดช ศรีสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/วท.ด.(คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา)
01/11/2559
1
533
อ.ขวัญดาว การะหงษ์ คณะครุศาสตร์ อาจารย์/ศษ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาพิเศษ)
01/07/2557
1
534
ผศ.ดร.บุษวรรษ์ แสนปลื้ม คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/กศ.ด.(การทดสอบและวัดผลการศึกษา)
07/07/2557
1
535
อ.สิริรัตน์ จันทร์มาลา สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์/ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
01/07/2557
1
536
อ.ปียกนิษฐ์ สาธารณ์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์/ศศ.ม.(ภาษาไทย)
01/07/2557
1
537
อ.วิศรุต ไหลหาโคตร สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์/ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ)
01/07/2557
1
538
ดร.ณัชปภา วาสิงหน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์/พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
01/07/2557
1
539
อ.นงพงา เรืองยศ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์/กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว)
01/07/2557
1
540
อ.กัญญาภัค บึงไสย์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์/นิติศาสตร์มหาบัณฑิต(กฎหมายธุรกิจ)
01/07/2557
1
541
อ.ศิริสิทธิ์ จิตรสุวรรณ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์/น.ม.(นิติศาสตร์)
01/07/2557
1
542
ผศ.ดร.บัวหลัน คุ้มไพทูลย์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ปร.ด.(เคมี)
01/07/2557
1
543
ดร.เบญจธรรม สุขณีวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/วท.ด.(ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์)
11/07/2557
1
544
อ.ทศพร จุลพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/วท.ม.(ฟิสิกส์)
01/07/2557
1
545
ดร.ปิยวัจน์ ค้าสบาย คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/ปร.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
01/07/2557
1
546
อ.ราชวิทย์ ทิพย์เสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
01/07/2557
1
547
ผศ.ดร.วันทนา อมตาริยกุล คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/การศึกษาดุษฎีบัณฑิต(การบริหารและพัฒนาการศึกษา)
01/02/2528
1
548
อ.ศักรินทร์ วังคะฮาต คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์/ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์)
20/05/2556
1
549
อ.คมกริช สนิทชน คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์/Master of Science(Marketing Communication)
20/05/2556
1
550
อ.สุนิตย์ เหมนิล ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ อาจารย์/รป.ม.(วิทยาการจัดการ (บริหารรัฐกิจ))
17/04/2557
1
551
ผศ.ดร.พัชราภรณ์ ไชยศรี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/วท.ด.(ชีวเคมี)
01/10/2556
1
552
ผศ.ดร.ชนัญฎา สินชื่น คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ปร.ด.(การบัญชี)
01/08/2557
1
553
อ.ปริชญา อุดมผล คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์/Master of Sciece(Hospitality Management)
01/07/2557
1
554
อ.สาวิณี สุริยันรัตกร คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์/ศ.ม.(พัฒนาการเศรษฐกิจ)
07/07/2557
1
ลาศึกษา
555
อ.สุพรรษา ภักตรนิกร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/ศศ.ม.(ภาษาไทย)
01/07/2557
1
556
อ.ปุญญารัสม์ จันทชุม คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/วท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)
01/07/2557
1
ลาศึกษา
557
อ.จิรพร จันลา คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์/ศศ.ม.(การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ)
15/07/2557
1
558
อ.ศศิประภา พรหมทอง คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์/คอ.ม.(ธุรกิจอุตสาหกรรม)
01/07/2557
1
559
อ.กนกวรรณ วังคะฮาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)
01/07/2557
1
ลาศึกษา
560
อ.ชุติพงศ์ คงสันเทียะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/ศศ.ม.(การพัฒนาสังคม)
01/07/2557
1
561
อ.ชนก วรรณกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/ศศ.ม.(ดุริยศิลป์)
01/07/2557
1
ลาศึกษา
562
อ.วิษณุ ชัยพัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/M.Ed.(Teaching Einglish as a Foreing Languag)
01/07/2557
1
563
อ.อัษฎางค์ สุวรรณภักดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ)
15/07/2557
1
564
อ.กรณ์ณเศรษฐ์ ชินมหาวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/LL.M.(International Trade and Commercial Lae)
01/07/2557
1
565
อ.วิชญ์ จอมวิญญาณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/วท.ม.(ภูมิศาสตร์)
01/07/2557
1
566
อ.ศรัณย์ เจริญศิริ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/รป.ม.(องค์การและการจัดการ)
01/07/2557
1
567
อ.มาริญา ทรงปัญญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/ศศ.ม.(สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ)
01/07/2557
1
568
ดร.มงคล กิตติญาณขจร คณะเทคโนโลยี อาจารย์/ปร.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
01/07/2557
1
569
ดร.ยุทธศักดิ์ ทอดทอง คณะเทคโนโลยี อาจารย์/ปร.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
01/07/2557
1
570
อ.ฐาปนี เพ็งสุข คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์/วท.ม.(เทคดนโลยีสารสนเทศ)
07/07/2557
1
571
ผศ.ปิญะธิดา อมรภิญโญ คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/บช.ม.(การบัญชี)
01/07/2557
1
572
อ.ก้องเกียรติ ใจเย็น คณะครุศาสตร์ อาจารย์/ค.ม.(หลักสูตรและการเรียนการสอน)
15/12/2560
1
573
อ.ญาณี ช่อสูงเนิน คณะครุศาสตร์ อาจารย์/กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย)
01/07/2557
1
574
อ.ศิริภรณ์ โคตะมี คณะเทคโนโลยี อาจารย์/วท.ม.(การประมง)
01/07/2557
1
575
อ.พรทิพย์ คำหล้า คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/สต.ม.(สถิติ)
04/08/2557
1
576
ผศ.อภิชัย แพนพา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์/วท.ม.(คณิตศาสตร์)
30/08/2545
1
577
อ.พรพิสุทธิ์ ดวงเงิน คณะครุศาสตร์ อาจารย์/ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
15/07/2557
1
578
อ.วณิชชา ราชาเดช คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/วท.ม.(ชีวเคมี)
01/08/2557
1
579
นางสาวณัฐรียา วันสา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ/วท.บ.(คณิตศาสตร์)
07/07/2557
1
580
อ.Dao Thi Minh Thu คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/-
15/11/2560
1
581
อ.Nguyen Thi Hong Chuyen คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/-
15/11/2560
1
582
อ.อาติยาพร สินประเสริฐ คณะเทคโนโลยี อาจารย์/สถ.ม.(เทคโนโลยีอาคาร)
05/06/2561
1
583
อ.ปนิตา จันทร์สงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/น.ม.(การค้าระหว่างประเทศ)
15/02/2561
1
584
อ.ณัฐกานต์ รุ่งเรือง คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์/ศศ.ม.(การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม)
15/02/2561
1
585
อ.สาวิณีย์ พลเยี่ยม คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์/ศศ.ม.(การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม)
13/03/2561
1
586
อ.ธีระพล คุณบุราณ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์/Master of International(Hotel Management)
15/02/2561
1
587
อ.ลักขณา พุทธรักษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์/พย.ม.(การผดุงครรภ์ขั้นสูง)
15/02/2561
1
588
อ.กมลรัตน์ ดีสภา คณะเทคโนโลยี อาจารย์/วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)
15/02/2561
1
589
ดร.ปรีชา ทุมมุ คณะเทคโนโลยี อาจารย์/ปร.ด.(เทคโนโลยีพลังงาน (โทควบเอก))
15/02/2561
1
590
อ.กฤตชัย บุญศิวนนท์ คณะเทคโนโลยี อาจารย์/วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)
15/02/2561
1
591
อ.อัตถสิทธิ์ ชื่นใจ คณะเทคโนโลยี อาจารย์/สถ.ม.(เทคโนโลยีอาคาร)
15/02/2561
1
592
ดร.สุชีรา เหล่าเจริญ คณะเทคโนโลยี อาจารย์/ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
15/02/2561
1
593
อ.บุณยนุช สุทธิอาจ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์/นศ.ม.(นิเทศศาสตร์)
15/02/2561
1
594
อ.นฤวรรณ มั่งสวัสดิ์ คณะเทคโนโลยี อาจารย์/สถ.ม.(เทคโนโลยีอาคาร)
02/03/2561
1
595
นางสาวศศิธร ดอกจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ/ศศ.บ.(ภาษาจีน)
01/04/2561
1
ลาศึกษา
596
นายณัฐกิตติ์ แสงคำเรือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ/ศศ.บ.(ภาษาจีน)
01/04/2561
1
ลาศึกษา
597
นายรัฐสรรค์ จันทรพิมพ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ/ศศ.บ.(ภาาาจีน)
01/04/2561
1
598
อ.จารุชา วิสิตโสภณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/-
10/05/2561
1
599
ดร.กวินชญา สายแก้ว คณะเทคโนโลยี อาจารย์/ปร.ด.(เทคโนโลยีอาหาร)
01/08/2561
1
600
อ.ณาฏญา คันธาวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/ศศ.ม.(ดนตรี)
09/10/2561
1
601
รศ.ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์/ปร.ด.(ประชากรและการพัฒนา)
15/12/2540
1
602
อ.วราวุฒิ ทิวะสิงห์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์/ศป.ม.(วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม)
01/10/2561
1
603
อ.ณัฐวัชร เดชมาลา สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์/ศป.ม.(วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม)
01/10/2561
1
604
ดร.สมคิด นาพรม คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์/ปร.ด.(เกษตรเชิงระบบ)
02/01/2562
1
605
ดร.ธัญญ์นิธิ จิรพัฒนาพรสิน คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์/ปร.ด.(การบัญชี)
17/12/2561
1
606
อ.มนันญา ทองบ่อ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์/บช.ม.(การบัญชี)
17/12/2561
1
607
ศ.ดร.สันติ เล็กสุขุม บัณฑิตวิทยาลัย ศาสตราจารย์/Ph.D.(Historrire de l'art et Archeologie)
01/12/2561
1
608
อ.จิตร์ กาวี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/ศศ.ม.(ดนตรี)
15/02/2561
1
609
อ.ภาสกร สารรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/ศศ.ม.(ดุริยางค์ไทย)
01/07/2561
1
610
นายเอกพันธ์ พิมพาที คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ/ทล.บ.(ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
01/10/2561
1
611
อ.พลวัฒน์ ไหลมนู สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์/อ.ม.(ภาษาศาสตร์)
01/12/2561
1
612
นางสาวเพชรรัตน์ รัตนชมภู กองกลาง ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ/พท.บ.(การแพทย์แผนไทย)
01/12/2561
1
613
อ.กัญจนภรณ์ ธงทอง กองกลาง อาจารย์/วท.ม.(เภสัชกรรมไทย)
01/12/2561
1
614
รศ.ดร.บัณฑิต หาญธงชัย บัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์/ค.ด.(การบริหารจัดการการศึกษา)
02/01/2562
1
615
อ.อิศราพร แสงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/Master of Arts(Teaching Chinese as a Foreign Language)
01/07/2561
1
616
อ.วิชุตา สมจิตร คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/ส.ม.(โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ)
01/08/2561
1
617
อ.ทิพยเนตร จันทกรณ์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์/ศป.ม.(ทัศนศิลป์)
01/02/2562
0.5
618
ดร.สรญา แสนมาโนช คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/วท.ด.(ปรสิตวิทยา)
02/03/2561
1
619
อ.วรธรรม สละวาสี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/ดศ.ม.(สังคีตวิจัยและการพัฒนา)
10/06/2562
0
620
อ.สุรเชษฏ์ สุพลจิตต์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/ศป.ม.(นาฏศิลป์ไทย)
01/07/2562
0
621
อ.LYLE WAYNE HARRIS คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/-
01/07/2562
0
622
นางสาวตุลย์ลดา มุงคุณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ/-
01/07/2562
0
623
นายสุรศักดิ์ โสดาชู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ/-
01/07/2562
0
624
นางสาวลลิตา พลวิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ/ศศ.บ.(ภาษาจีน)
01/07/2562
0
625
นางสาวเยาวลักษณ์ ลิ้มภูมิณรงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ/ศศ.บ.(ภาษาจีน)
01/07/2562
0
626
นางสาวอัญญารัตน์ รอญศึก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ/ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น)
01/07/2560
1
627
อ.พิมลรัตน์ คล้ายยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/Master of Arts(Linguistics and Applied Linguistics)
17/12/2561
1
628
ดร.มัลลิกา ดวงภักดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/Ph.D.(Linguistics and Applied Linguistics)
17/12/2561
1
629
อ.สหรัฐฯ ศรีพุทธา คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)
17/12/2561
1
630
อ.นภาจันทร์ ชาปลิก คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์/พ.ม.(การบริหารการพยาบาล)
17/12/2561
1
631
ดร.เอื้อมพร สุ่มมาตย์ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/ส.ด.(สาธารณสุขศาสตร์)
17/12/2561
1
632
อ.ศิรินทิพย์ คำมีอ่อน คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์/พ.ม.(การผดุงครรภ์ชั้นสูง)
17/12/2561
1
633
ดร.ปภาภัสสร์ ธีระพัฒนวงศ์ กองกลาง อาจารย์/ปร.ด.(ประสาทวิทยาศาสตร์)
17/12/2561
1
634
ดร.อุมาพร เคนศิลา คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์/ปร.ด.(การพัฒนาสุขภาพชุมชน)
17/12/2561
1
635
นายสิปปกร ขจรกุลจรรยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ/ศษ.บ.(นาฏศิลป์ไทยศึกษา)
01/02/2562
0.5
636
อ.ภัทรานิษฐ์ คำแผนจิรโรจน์ กองกลาง อาจารย์/วท.ม.(เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
01/03/2562
0.5
637
อ.ลัดดาวัลย์ ยืนยาว กองกลาง อาจารย์/วท.ม.(เภสัชศาสตร์ชีวภาพ)
01/03/2562
0.5
638
อ.สุภัสสร วันสุทะ กองกลาง อาจารย์/วท.ม.(เภสัชศาสตร์ชีวภาพ)
01/03/2562
0.5
639
ดร.ชญานนท์ แสงมณี คณะเทคโนโลยี อาจารย์/Ph.D.(Mechanical Engineering)
01/04/2562
0.5
640
รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์ บัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์/ศศ.ด.(พัฒนศาสตร์)
17/08/2560
1
641
ดร.โฉมยง ไชยอุบล สถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์/Ph.D.(Bioindustrial Sciences)
01/10/2561
1
642
ดร.อัครานี ทิมินกุล กองกลาง อาจารย์/Ph.D.(Health and Sport Scienes)
11/01/2562
1
643
ดร.วิไลลักษณ์ ขาวสอาด บัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์/รป.ด.(สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
01/03/2562
0.5
644
รศ.ดร.ทัศนีย์ บุญเติม บัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์/ค.ด.(หลักสูตรและการสอน)
01/08/2561
1
645
ผศ.ดร.ทวีชัย บุญเติม บัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ค.ด.(การอุดมศึกษา)
01/08/2561
1
646
อ.อมลวัทน์ แท่นคำ กองกลาง อาจารย์/วท.ม.(เภสัชกรรมแผนไทย)
01/11/2561
1
647
อ.พิชญานิน อินลา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์/ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ)
01/11/2561
1
648
อ.วัศยา บุญไพโรจน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์/ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเชิงอาชีพเพื่อการสื่อสารนานาชาติ)
01/11/2561
1
649
อ.กฤตชญาดา มั่นประเสริฐ ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ อาจารย์/ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ)
01/11/2561
1
650
อ.ทรงพล เบ้าหล่อเพชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/Master of Arts(Study abroad)
01/07/2561
1
651
อ.อภิวุฒิ สุนันท์ยืนยง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/Master of Teaching(Chinese to Speakers of Other Language)
16/05/2562
0
652
อ.Zeng Hanrui คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/-
01/07/2562
0
653
อ.Ren Huan สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์/-
01/07/2562
0
654
อ.Wang Ruifang คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/-
01/07/2562
0
655
ผศ.ดร.ดวงสมร กิจโกศล บัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์/-
01/11/2561
1
656
รศ.ดร.สมคิด สร้อยน้ำ บัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์/-
01/11/2561
1
657
อ.ดวงพร แสงสุวรรณ คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์/พย.ม.(การผดุงครรภ์ขั้นสูง)
01/10/2562
0
658
ดร.มนธิดา แสงเรืองเอก คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์/ส.ด.(สาธารณสุขศาสตร์)
01/10/2562
0
659
อ.ระพีพรรณ ลาภา คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์/พย.ม.(การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)
01/07/2562
0
660
อ.สาธิต ทองสุกงาม คณะเทคโนโลยี อาจารย์/คศ.ม.(คหกรรมศาสตร์)
08/07/2562
0
661
ดร.นริศ ประชุมรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/ปร.ด.(เคมี)
01/03/2560
1
662
ดร.ชนิศา นวนิล คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/ปร.ด.(นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี)
01/07/2560
1
663
ดร.มัธณา วงศ์อารีย์ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์/ปร.ด.(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
01/07/2560
1
664
Mr.Osei Tutu โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ/Bachelor of Science in Education(English)
13/05/2562
0
665
นายชัยวัฒน์ แก้วละคร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ/ค.บ.(พลศึกษาและสุขศึกษา)
13/05/2562
0
666
นางสาวสุจิตรา ประชามิ่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ/-
13/05/2562
0
667
นางสาวอุไรวรรณ คำโคตรสูนย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ/ค.บ.(นาฏศิล)
13/05/2562
0
668
นางสาวพิมผกา เหล็กเพชร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ/ค.บ.(วิทยาศาสตร์)
13/05/2562
0
669
ดร.ณัฏฐภรณ์ เสารยะวิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์/ปร.ด.(สารสนเทศศึกษา)
16/09/2541
1
670
ดร.อธิกา จันทนปุ่ม คณะเทคโนโลยี อาจารย์/Ph.D.(Machanical System Engineering)
01/02/2562
0.5
671
นายขจรฤทธิ์ ศิริมาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ/ศป.บ.(นฤมิตศิลป์)
03/09/2561
1
672
รศ.ดร.ชัชจริยา ใบลี บัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์/ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)
01/05/2561
1
673
นางสาวพรชนก ศรีสร้างคอม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ/ค.บ.(วิทยาศาสตร์)
14/05/2562
0
674
นายณรงค์ฤทธิ์ ศรีละคร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ/ค.บ.(สังคมศึกษา)
17/05/2562
0
675
รศ.ดร.ชาญณรงค์ อินทรประเสริฐ บัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์/-
01/10/2562
0
676
ผศ.ดร.รพีพร สร้อยน้ำ บัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์/-
01/10/2562
0