จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา

ปีสำเร็จการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 24 เม.ย. 2562
คณะ / หลักสูตร
จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (คน)
รวมจำนวนนักศึกษา
ทั้งหมด (คน)
ป.ตรี
ป.บัณฑิต
ป.โท
ป.เอก
คณะครุศาสตร์
371
13
7
- ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย(2555)
25
25
- ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์(2555)
44
44
- ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา(2554)
27
27
- ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา(2550)
- ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา(2555)
26
26
- ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์(2555)
14
14
- ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย(2555)
34
34
- ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา(2555)
19
19
- ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย(2554)
43
43
- ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์(2555)
86
86
- ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา(2555)
29
29
- ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย(2550)
1
1
- ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์(2550)
1
1
- ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(2554)
22
22
- ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา(2549)
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์(2555)
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์(2555)
2
2
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน(2555)
2
2
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(2555)
1
1
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(2559)
5
5
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา(2557)
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา(2558)
3
3
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู(2556)
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(2555)
7
7
คณะเทคโนโลยี
50
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม(2555)
1
1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร(2555)
2
2
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(2555)
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและบริการ(2555)
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์(2554)
3
3
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช(2554)
1
1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์(2554)
4
4
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง(2555)
5
5
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ(2555)
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครืื่องกล(2555)
1
1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(2554)
5
5
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์(2549)
1
1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ(2550)
1
1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล(2559)
7
7
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม(2557)
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม(2555)
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์(2555)
1
1
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(2555)
1
1
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(2554)
13
13
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน(2557)
- เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสหกรรม(2555)
4
4
- เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(2548)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
76
6
1
- นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์(2548)
1
1
- นิติศาสตรบัณฑิต(2554)
9
9
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา(2555)
1
1
- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(2548)
3
3
- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(2554)
23
23
- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น(2548)
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น(2555)
2
2
- ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี(2555)
2
2
- ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์(2555)
1
1
- ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง(2555)
1
1
- ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม(2548)
1
1
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม(2548)
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม(2554)
7
7
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน(2555)
2
2
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(2554)
20
20
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ(2555)
3
3
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว(2554)
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร(2554)
2
2
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์(2554)
1
1
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม(2559)
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น(2555)
2
2
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา(2555)
2
2
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา(2560)
คณะวิทยาการจัดการ
144
3
- นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์(2548)
2
2
- นิเทศศาสตรบัณฑิต(2554)
4
4
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว(2556)
9
9
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป(2554)
12
12
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป(2559)
20
20
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด(2554)
7
7
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด(2559)
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์(2554)
5
5
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์(2559)
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด(2554)
1
1
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน(2554)
3
3
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(2554)
28
28
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม(2558)
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว(2552)
1
1
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป(2548)
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก(2557)
2
2
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด(2548)
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(2552)
2
2
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(2559)
17
17
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด(2547)
1
1
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(2554)
1
1
- บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี(2548)
- บัญชีบัณฑิต(2554)
30
30
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเพื่อสังคม(2558)
1
1
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(2555)
1
1
คณะวิทยาศาสตร์
32
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์(2554)
6
6
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา(2554)
1
1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์(2554)
1
1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(2548)
1
1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(2554)
6
6
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา(2555)
1
1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(2554)
3
3
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์(2554)
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี(2548)
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี(2554)
2
2
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี(2559)
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(2554)
7
7
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์(2548)
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์(2548)
1
1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(2548)
2
2
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา(2555)
- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(2554)
1
1
- สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต(2557)
บัณฑิตวิทยาลัย
6
3
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(2543)
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(2549)
1
1
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้(2550)
1
1
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา(2551)
1
1
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น(2550)
5
5
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม(2549)
1
1
รวม
673
0
28
11
712