จำนวนหลักสูตร
ปีการศึกษา
คณะ
จำนวนหลักสูตร
รวม
ป.ตรี
ป.บัณฑิต
ป.โท
ป.เอก
คณะครุศาสตร์
11
1
5
2
19
คณะเทคโนโลยี
16
-
1
-
17
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14
-
3
1
18
คณะวิทยาการจัดการ
12
-
2
-
14
คณะวิทยาศาสตร์
12
-
2
-
14
รวม
65
1
13
3
82
อัดตราส่วน(%)
79.27%
1.22%
15.85%
3.66%
100%
 

คณะวิทยาศาสตร์
ลำดับ
ชื่อหลักสูตร
ปี
รหัส สกอ.
ระดับปริญญา
อาจารย์ประจำหลักสูตร
1
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
2559
25481691101529
ปริญญาตรี
ดร.วรรณวิภา ไชยสงคราม
ดร.วิวรรธน์ แก่นสา
อ.วัลยา มงคลสวัสดิ์
ผศ.ดร.กิ่งจันทน์ มะลิซ้อน
ผศ.นวภัทร นวกะคาม
2
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
2559
25481691101542
ปริญญาตรี
ผศ.ดร.สำเร็จ คันธี
ผศ.ดร.กฤตฏ์ ชมภูวิเศษ
ดร.จุฑารัตน์ กลิ่นแก้วณรงค์
ผศ.ดร.สุมาลินทร์ พ่อค้า
อ.ทศพร จุลพันธ์
3
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2559
25481691101564
ปริญญาตรี
อ.ณรรฐวรรณ์ พูลสน
อ.ภาณุพันธุ์ ชื่นบุญ
ผศ.ปัจจัย พวงสุวรรณ
รศ.ดร.กริช สมกันธา
ผศ.อารีรัตน์ วุฒิเสน
4
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2559
25481691101518
ปริญญาตรี
ผศ.พัฒนาภรณ์ ชัยประเสริฐ
อ.พรวิมล คล่องสั่งสอน
ผศ.ตรีรัตน์ เสริมทรัพย์
อ.รุ่งใจ แสงทอง
อ.พรทิพย์ คำหล้า
5
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
2559
25481691101575
ปริญญาตรี
ดร.จิญาภา ศรีภิรมย์
ผศ.ดร.ทรงกฎ อุตรา
ผศ.ดร.บัวหลัน คุ้มไพทูลย์
ผศ.ดร.เพียว ผาใต้
ดร.รุ่งฤดี ศรีสำอางค์
6
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2561
ปริญญาตรี
อ.กฤษฎา นามบุญเรือง
อ.ชาคริต วังคะออม
อ.สันติภาพ ศิริวัฒนไพบูลย์
ดร.ขวัญทิพา ปานเดชา
ดร.ศิณีวัณย์ พิทักษ์ทิม
7
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2559
25481691101553
ปริญญาตรี
ดร.ฐิติกาญจน์ มูลสาร
ดร.ชูเดช ศรีสวัสดิ์
อ.ปัญญา สาโสภา
ผศ.ดร.วัฒพงษ์ พันอินากูล
อ.มยุรี สมปุย
8
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
2560
ปริญญาตรี
ผศ.ดร.ศิริ ดวงพร
ผศ.ดร.สิทธิ์ชัย หันประทับ
อ.ปริญญา พันธุ์พรหม
ดร.สมชาย ชุมพลกุลวงศ์
รศ.ดร.Brian Francis Usher
9
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
2559
25481691101507
ปริญญาตรี
ดร.จิรเดช อย่าเสียสัตย์
ดร.ภูษณพาส สมนิล
อ.ธนัมพร ทองลอง
อ.ภาคภูมิ แจ้งโพธิ์นาค
อ.จิราพร แข็งขัน
10
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2559
25481691101531
ปริญญาตรี
ดร.วินัย มีแสง
ผศ.ดร.ธีร์ธวัช สิงหศิริ
อ.เอราวัณ เบ้าทอง
ดร.วณิชยา จรูญพงษ์
อ.ดารินทร์ ล้วนวิเศษ
11
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559
25481691101474
ปริญญาตรี
ผศ.วิไลพร กุลตังวัฒนา
อ.เรวดี พิพัฒน์สูงเนิน
ผศ.พนารัตน์ ศรีเชษฐา
ผศ.ปณวรรต คงธนกุลบวร
อ.ขวัญชัย สุขแสน
12
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
2555
25511691105415
ปริญญาโท
ผศ.ดร.ภูเบศร์ พิพิธหิรัญการ
ผศ.ดร.ปิยวดี ยาบุษดี
ผศ.ดร.เพียร สิงห์จานุสงค์
ผศ.ดร.สมฤดี ศรีทับทิม
13
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
2559
25541691101133
ปริญญาตรี
ผศ.ดร.สังคม ศุภรัตนกุล
ดร.นฤปวรรต์ พรหมมาวัย
ดร.ปิยพร แผ้วชำนาญ
ดร.ธนมณฑชนก พรหมพินิจ
อ.ประยูร คำแข็งขวา
14
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
2557
25571691101711
ปริญญาโท
ผศ.ดร.กิตติยาภรณ์ โชคสวัสดิ์ภิญโญ
ผศ.ดร.อัจฉรา จินวงษ์
ดร.สุภาดา ผลิตผลการพิมพ์
ผศ.ดร.พัชราภรณ์ ไชยศรี
ผศ.ดร.ลลิตภัทร ดีรักษา