จำนวนหลักสูตร

คณะ
จำนวนหลักสูตร
รวม
ป.ตรี
ป.บัณฑิต
ป.โท
ป.เอก
คณะครุศาสตร์
11
1
5
2
19
คณะเทคโนโลยี
16
-
1
-
17
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14
-
3
1
18
คณะวิทยาการจัดการ
12
-
2
-
14
คณะวิทยาศาสตร์
12
-
2
-
14
รวม
65
1
13
3
82
อัดตราส่วน(%)
79.27%
1.22%
15.85%
3.66%
100%

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ
ชื่อหลักสูตร
ปี
รหัส สกอ.
ระดับปริญญา
อาจารย์ประจำหลักสูตร
1
นิติศาสตรบัณฑิต
2559
25481691101395
ปริญญาตรี
รศ.ดร.สุทธิชัย หล่อตระกูล
อ.กฤษฎา นารินทร์รักษ์
อ.นัธทวัฒน์ พรหมภักดี
อ.กรณ์ณเศรษฐ์ ชินมหาวงศ์
อ.รุณฑิกา เคยสนิท
2
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2559
25481691101327
ปริญญาตรี
รศ.ดร.เขมณัฐ ภูกองไชย
อ.ชัยมงคล ศิริวารินทร์
อ.ประกาศ แสนทอง
อ.จารุณี จันทรเสนา
อ.พงศธร แสงลี
3
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
2559
25481691101597
ปริญญาตรี
ผศ.อัครพล สีหนาท
ผศ.ดร.ศุภชัย สุริยุทธ
ผศ.ศัญ ปุญพิทักป์
อ.ธิติพันธ์ พริมานาคินทร์
อ.ภิภพ ปิ่นแก้ว
4
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
2559
25481691101586
ปริญญาตรี
อ.ศักดิ์สิทธิ์ บัวคำ
อ.เรืองศักดิ์ ปัดถาวะโร
อ.อัมรินทร์ บุพศิริ
ผศ.สิงขร ภักดี
อ.ธรรมศาสตร์ ศรีสารคาม
5
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
2559
25481691102712
ปริญญาตรี
ดร.มนูศักดิ์ เรืองเดช
ผศ.นริศรา ศรีสุพล
อ.ทิวา พุทธสุวรรณ
อ.พิจิกา เนศปองธรรม
6
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
2559
25481691101384
ปริญญาตรี
ผศ.ดร.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย
ผศ.ดร.กนิษฐา เรืองวรรณศักดิ์
ดร.กุลจิต เส็งนา
อ.มาริญา ทรงปัญญา
อ.พงษ์ศักดิ์ ทนงธนะสิทธิ์
7
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิขาภาษาจีน
2559
25551691100616
ปริญญาตรี
อ.ชลาสินธุ์ ดวงเลิศ
อ.อิศราพร แสงทอง
ดร.มัลลิกา ดวงภักดี
อ.พิมลรัตน์ คล้ายยา
อ.อภิวุฒิ สุนันท์ยืนยง
8
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
2559
25481691101643
ปริญญาตรี
อ.อัษฎางค์ สุวรรณภักดี
อ.ชูขวัญ แสงสุวรรณ์
ดร.วิไลลักษณ์ ริอัค
อ.ทัศน์สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
ผศ.รัตนา วาทะวัฒนะ
9
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
2561
25551691100638
ปริญญาตรี
รศ.ดร.ทรงกต ปานเชียงวงศ์
อ.Tran Van Nam
อ.Nguyen Thi Hong Chuyen
อ.Duong Thi Dung
อ.Dao Thi Minh Thu
10
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
2559
25481691101632
ปริญญาตรี
ผศ.ดร.ธวัช สิทธิกุลสมบัติ
ผศ.สุวัฒ ดวงแสนพุด
อ.วินัย วงศ์อาสา
อ.กนกวรรณ วังคะฮาด
อ.ชุติพงศ์ คงสันเทียะ
11
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2559
25481691101621
ปริญญาตรี
ดร.วรางคณา ชินภาส
อ.จารุรัตน์ ธรรมวงศ์
ดร.เพชรรัตน์ แสนโภชน์
ดร.ขวัญฤดี เคนหาราช
อ.วิษณุ ชัยพัฒน์
12
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2559
25481691101338
ปริญญาตรี
ผศ.โศรยา วิมลสถิตพงษ์
อ.สุพรรษา ภักตรนิกร
อ.มัลลิกา มาภา
อ.นุชนงค์ อุเทศพรรัตนกุล
13
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
2558
25581691101958
ปริญญาตรี
อ.ไกรวุฒิ ชูวิลัย
อ.ชฎล นาคใหม่
อ.วิชญ์ จอมวิญญาณ์
อ.ฐากูร สรวงศ์สิริ
14
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
2559
25481691101608
ปริญญาตรี
รศ.ประภากร แก้ววรรณา
รศ.พฤษมงคล จุลพูล
รศ.นาวา วงษ์พรม
ผศ.วราภรณ์ ขยายผล
อ.ราชวิทย์ ทิพย์เสนา
15
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
2560
25511691101455
ปริญญาเอก
ผศ.ดร.บุษกร สุขแสน
ผศ.ดร.ธนกฤต ทุริสุทธิ์
ดร.ประจญ กิ่งมิ่งแฮ
รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์
รศ.ดร.สุภีร์ สมอนา
16
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2561
25501691104773
ปริญญาโท
รศ.ดร.สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ
รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์
ผศ.ดร.กฤษฎา ณ หนองคาย
17
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น
2560
25491691104175
ปริญญาโท
รศ.ดร.นภาทรัพย์ เลิศปรีดากร
รศ.ดร.ประยงค์ กลั่นฤทธิ์
ผศ.ดร.รพีพร สร้อยน้ำ
ดร.กิตติพร โนนคู่เขตโขง
ดร.วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์
18
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
2560
25551691104442
ปริญญาโท
ผศ.ดร.บุษกร สุขแสน
ผศ.ดร.ธนกฤต ทุริสุทธิ์
ดร.ประจญ กิ่งมิ่งแฮ
รศ.ดร.สุภีร์ สมอนา
รศ.ดร.กฤตติกา แสนโภชน์