จำนวนหลักสูตร

คณะ
จำนวนหลักสูตร
รวม
ป.ตรี
ป.บัณฑิต
ป.โท
ป.เอก
คณะครุศาสตร์
11
1
5
2
19
คณะเทคโนโลยี
16
-
1
-
17
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14
-
3
1
18
คณะวิทยาการจัดการ
12
-
2
-
14
คณะวิทยาศาสตร์
12
-
2
-
14
รวม
65
1
13
3
82
อัดตราส่วน(%)
79.27%
1.22%
15.85%
3.66%
100%

คณะเทคโนโลยี

ลำดับ
ชื่อหลักสูตร
ปี
รหัส สกอ.
ระดับปริญญา
อาจารย์ประจำหลักสูตร
1
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
2559
25481691101485
ปริญญาตรี
ดร.รัชนีกร ด่านศิริชัยสวัสดิ์
ผศ.อริยพงษ์ พลั่วพันธ์
ผศ.นราธิป ภาวะรี
ดร.มงคล กิตติญาณขจร
อ.ทิวารัตน์ ศรีราตรี
2
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2559
25481691101463
ปริญญาตรี
ผศ.ศยามน ปริยาจารย์
อ.ธนวรรณ เพ็งชัย
ผศ.เอกชัย จารุเนตรวิลาส
ดร.ศริสา ทวีแสง
ผศ.ศรัญญา วอขวา
3
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
2559
25491691101666
ปริญญาตรี
ผศ.ชลวิชชุ์ ยุวชิต
ผศ.สุดาวรรณ ชื่นปรีชา
ผศ.ดร.ยศวริศ เสมามิ่ง
อ.ปราณปรียา ทอดทอง
ดร.ธีระกุล นิลนนท์
4
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
2559
25481691101316
ปริญญาตรี
ผศ.วงศ์วีระ วรรณพงศ์
ผศ.วชิราวุธ พิศยะไตร
ดร.อรรจนา ด้วงแพง
อ.เยาวพล ชุมพล
ผศ.ดร.ดรุณี พวงบุตร
5
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
2559
25481691103779
ปริญญาตรี
ดร.วลัยลักษณ์ แก้ววงษา
อ.วีระชัย ทองดี
รศ.ดร.นิราวรรณ กุนัน
ดร.ภัทยา นาปะเสริฐ
ผศ.ดร.อนันต์ เพชรล้ำ
6
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
2554
25481691101305
ปริญญาตรี
ผศ.วรนิตย์ ทองอยู่
ผศ.ปองพล แสนสอน
อ.บัววรณ์ ไชยธงรัตน์
ผศ.สมชาย สิริพัฒนากุล
อ.นัฏฐิยา ฐิติเจริญธรรม
7
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
2559
25481691101496
ปริญญาตรี
ผศ.ดร.อรรถศาสตร์ วิเศียรศาสตร์
อ.ดนัย ศิริบุรี
ผศ.ดร.สุทธิพงศ์ เปรื่องค้า
อ.ศิริภรณ์ โคตะมี
ผศ.ดร.กษมา ชารีโคตร
8
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและบริการ
2559
25501691104075
ปริญญาตรี
อ.สาธิต ทองสุกงาม
อ.เศรษฐพงศ์ อัปมะเย
อ.นงนภสร ทองศิลา
อ.อัจฉริยา สุริยา
อ.ฐานิศร กนกเลิศฤทธิ์
9
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
2559
25501691101509
ปริญญาตรี
ผศ.ดร.ปรียา แก้วนารี
ผศ.ปริญญพันธุ์ เพชรจรัส
ผศ.ดร.สุนันท์ นวลเพ็ง
อ.เพลินพิศ แจ้งโพธิ์นาค
ดร.สุชีรา เหล่าเจริญ
10
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
2559
25491691101655
ปริญญาตรี
ผศ.สุทิน พลบูรณ์
ผศ.ณัฐกิตติ์ แสนทอง
อ.รณฤทธิ์ จันทร์ศิริ
ผศ.สรวินท์ ปูคะภาค
ดร.สุรียรัตน์ แสงอุทัย
11
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม
2557
25571691102677
ปริญญาตรี
ผศ.ดร.อิทธิพล สิงห์คำ
ผศ.ดร.อนันต์ นิ่มทวัฒน์
ดร.อภิรักษ์ ลอยแก้ว
อ.ชลธี คำเกษ
นางสาวชมพูนุท คีรีวงก์
12
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2560
25511691104515
ปริญญาตรี
ผศ.อดิศักดิ์ บุตรวงษ์
อ.กวีพงษ์ หงษ์ทอง
อ.วีระพล แก้วก่า
อ.ชิตพล คงศิลา
ผศ.ดร.อภิชาติ ศรีชาติ
13
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2559
25541691100661
ปริญญาตรี
ดร.ยุทธศักดิ์ ทอดทอง
ผศ.จุไรรัตน์จินดา อรรคนิตย์
รศ.ดร.อลงกรณ์ พรมที
อ.ชัยพันธุ์ ประการะพันธ์
ผศ.ดร.ลือชัย พรหมรัตน์รักษ์
14
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
2558
ปริญญาตรี
ผศ.ดร.ระวี พรหมหลวงศรี
ดร.สมศักดิ์ ภัทรศุกล
ผศ.ดร.กฤษณพงศ์ สมสุข
อ.ธนะพัฒน์ เชี่ยวชาญวัฒนา
ดร.ศรุติ อัศวเรืองสุข
15
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
2557
25581691100542
ปริญญาตรี
รศ.ดร.สุนทร สุทธิบาก
อ.วิศรุต นามมหาจักร
อ.วิภา เหลืองบุตรนาค
ผศ.ดร.วราจิต พยอม
ดร.สุรียรัตน์ แสงอุทัย
16
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ
2560
25511691103018
ปริญญาตรี
ผศ.ดร.บรรณญัติ บริบูรณ์
ผศ.ดร.นพรัตน์ ธรรมวงษา
ผศ.ดร.อภิฌาน กาญจนวาปสถิตย์
ผศ.ไพบูลย์ บุบผา
ศ.ดร.Jeffrey C. Nash
17
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
2560
25491691104186
ปริญญาโท
ดร.วิบูล เป็นสุข
ดร.อรรจนา ด้วงแพง
ดร.อัจฉราพร สมภาร
รศ.ดร.ฤทธิชัย พิลาไชย
ผศ.ดร.สรฉัตร เทียมดาว