จำนวนหลักสูตร

คณะ
จำนวนหลักสูตร
รวม
ป.ตรี
ป.บัณฑิต
ป.โท
ป.เอก
คณะครุศาสตร์
11
1
5
2
19
คณะเทคโนโลยี
16
-
1
-
17
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14
-
3
1
18
คณะวิทยาการจัดการ
12
-
2
-
14
คณะวิทยาศาสตร์
12
-
2
-
14
รวม
65
1
13
3
82
อัดตราส่วน(%)
79.27%
1.22%
15.85%
3.66%
100%

คณะครุศาสตร์

ลำดับ
ชื่อหลักสูตร
ปี
รหัส สกอ.
ระดับปริญญา
อาจารย์ประจำหลักสูตร
1
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2561
25491691111803
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ผศ.ดร.พวงทอง เพชรโทน
ผศ.ดร.กฤตวรรณ คำสม
รศ.ดร.พิชญ์ ฉายายนต์
ผศ.ดร.สุนิสา วงศ์อารีย์
ผศ.ดร.เรวณี ชัยเชาวรัตน์
2
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
2560
25491691101701
ปริญญาตรี
ดร.ศิลปชัย เจริญ
อ.มนตรี วงระคร
อ.นตทนันทิ เจริญ
อ.บัณฑิต อุปชัย
อ.วรพงษ์ พิมพ์เสน
3
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
2560
25491691101699
ปริญญาตรี
ผศ.ดร.จักริน ด้วงคำ
ผศ.ดร.วิรดี เอกรณรงค์ชัย
ผศ.ดร.กรีฑา พรหมเทพ
อ.นันทภูมิ เกษลา
อ.วิระศักดิ์ กุลฉะวะ
4
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
2560
25481691101349
ปริญญาตรี
ผศ.ยอดยิ่ง ชาวพงษ์
ผศ.นิลุบล เปสี
ผศ.วรวัฒน์ ทิพจ้อย
ผศ.ชมพูนุท สงกลาง
ผศ.คณิสร ต้นสีนนท์
5
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2560
25501691101533
ปริญญาตรี
อ.ญาดา ช่อสูงเนิน
อ.นิศารัตน์ บึงลี
อ.ญาณี ช่อสูงเนิน
ผศ.วรัญญา ศรีบัว
ดร.ศศิธร อมรินทร์แสงเพ็ญ
6
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2560
25481691101373
ปริญญาตรี
อ.อนงค์นุช เวชประชา
นายอภิชาต แซ่อึ้ง
ผศ.อภิชัย แพนพา
รศ.สุปรีชา วงศ์อารีย์
อ.พรทิพา หล้าศักดิ์
7
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
2560
25491691101712
ปริญญาตรี
ผศ.ดร.คณิศร จี้กระโทก
ผศ.นิพล สังสุทธิ
ผศ.ดร.มานะ โสภา
อ.วรพงศ์ มาลัยวงษ์
ผศ.ไพศาล ดาแร่
8
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
2560
25501691101522
ปริญญาตรี
ผศ.ประยงค์ มุทธเสน
อ.พศิน เวียงแก้ว
อ.ธิดารัตน์ ชุ่มจังหรีด
รศ.ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล
9
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
2560
25501691108586
ปริญญาตรี
อ.กนกอร สุขุมาลพงษ์
อ.ปิ่นเกศ วัชรปาณ
อ.จิราพรรณ เอี่ยมแก้ว
อ.ก้องเกียรติ ใจเย็น
ผศ.มัทนียา กายแก้ว
10
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2560
25481691101362
ปริญญาตรี
อ.ประภาพิศ ไชยวงษ์
อ.นิชตา ธนชิตดิษยา
อ.พรพิสุทธิ์ ดวงเงิน
อ.นรากร จันลาวงศ์
ผศ.สุภาพงศ์ แก่นสาร์
11
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
2560
25491691101688
ปริญญาตรี
ผศ.ธิดารัตน์ ถาบุตร
ผศ.วนิดา พรมเขต
ผศ.ดร.กมลมาลย์ รักศรีอักษร
อ.จรรยวรรณ เทพศรีเมือง
อ.พรจรัส สร้อยศรีฉาย
12
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
2560
25481691101351
ปริญญาตรี
ผศ.ดร.วินัย ภารเวช
ผศ.ยุธยา หมื่นสาย
ผศ.ดร.ชาตรี ชุมเสน
รศ.ณัฏฐนันธ์ สุวรรณวงก์
13
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2559
25491691103354
ปริญญาเอก
รศ.ดร.สมคิด สร้อยน้ำ
ดร.พงษ์นิมิตร พงษ์ภิญโญ
ดร.ประพรทิพย์ คุณากรพิทักษ์
ผศ.ดร.พนายุทธ เชยบาล
ดร.นวัตกร หอมสิน
14
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
2558
25501691112478
ปริญญาเอก
รศ.ดร.จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต
ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม
รศ.ดร.ทัศนีย์ บุญเติม
15
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2559
25421691100713
ปริญญาโท
รศ.ดร.สมคิด สร้อยน้ำ
ดร.พงษ์นิมิตร พงษ์ภิญโญ
ดร.ประพรทิพย์ คุณากรพิทักษ์
ผศ.ดร.พนายุทธ เชยบาล
ดร.นวัตกร หอมสิน
16
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
2557
25571691104152
ปริญญาโท
ผศ.ดร.นครชัย ชาญอุไร
ผศ.ดร.บุษวรรษ์ แสนปลื้ม
ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีจันทร์
ผศ.ดร.อุดม จำรัสพันธุ์
รศ.ดร.พิชญ์ ฉายายนต์
17
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
2560
25551691102517
ปริญญาโท
รศ.ดร.วัลลภ เหมวงษ์
รศ.ดร.สมชาย วรกิจเกษมสกุล
ผศ.ดร.บุษวรรษ์ แสนปลื้ม
18
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
2558
25511691105415
ปริญญาโท
รศ.ดร.วรัญญา จีระวิพูลวรรณ
ผศ.ดร.พัดตาวัน นาใจแก้ว
ผศ.ดร.หนูกร ปฐมพรรษ
ผศ.ดร.ดวงสมร กิจโกศล
ผศ.ดร.จันทร์จิรา จูมพลหล้า
19
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
2560
25481691104523
ปริญญาโท
ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม
รศ.ดร.จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต
ดร.รุ่งทิวา จันทน์วัฒนวงษ์
รศ.ดร.ทัศนีย์ บุญเติม
ดร.สุภัทรา วันเพ็ญ