จำนวนหลักสูตร
ปีการศึกษา
คณะ
จำนวนหลักสูตร
รวม
ป.ตรี
ป.บัณฑิต
ป.โท
ป.เอก
คณะครุศาสตร์
11
1
5
2
19
คณะเทคโนโลยี
16
-
1
-
17
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14
-
3
1
18
คณะวิทยาการจัดการ
12
-
2
-
14
คณะวิทยาศาสตร์
12
-
2
-
14
รวม
65
1
13
3
82
อัดตราส่วน(%)
79.27%
1.22%
15.85%
3.66%
100%
 

ลำดับ
ชื่อหลักสูตร
ปี
รหัส สกอ.
ระดับปริญญา
อาจารย์ประจำหลักสูตร