จำนวนหลักสูตร

คณะ
จำนวนหลักสูตร
รวม
ป.ตรี
ป.บัณฑิต
ป.โท
ป.เอก
คณะครุศาสตร์
32
1
3
1
37
คณะเทคโนโลยี
28
-
1
-
29
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
30
-
8
4
42
คณะวิทยาการจัดการ
18
-
1
-
19
คณะวิทยาศาสตร์
22
-
2
-
24
บัณฑิตวิทยาลัย
-
-
-
1
1
คณะพยาบาลศาสตร์
1
-
-
-
1
รวม
131
1
15
6
153
อัตราส่วน(%)
85.62%
0.65%
9.80%
3.92%
100%

ลำดับ
ชื่อหลักสูตร
ปี
รหัส สกอ.
ระดับปริญญา
อาจารย์ประจำหลักสูตร