จำนวนหลักสูตร

คณะ
จำนวนหลักสูตร
รวม
ป.ตรี
ป.บัณฑิต
ป.โท
ป.เอก
คณะครุศาสตร์
19
1
6
2
28
คณะเทคโนโลยี
17
-
1
-
18
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
16
-
4
2
22
คณะวิทยาการจัดการ
12
-
2
-
14
คณะวิทยาศาสตร์
13
-
3
-
16
คณะพยาบาลศาสตร์
1
-
-
-
1
รวม
78
1
16
4
99
อัตราส่วน(%)
78.79%
1.01%
16.16%
4.04%
100%

ลำดับ
ชื่อหลักสูตร
ปี
รหัส สกอ.
ระดับปริญญา
อาจารย์ประจำหลักสูตร