เทอม
ปีการศึกษา
เลือกหลักสูตร
 
ภาค
 

ตารางผลจำนวนหน่วยกิตนักศึกษา (SCH) เทอม 3/2562 ทั้งหมด

(1)
(2)
(3)
 
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
กลุ่มวิชา
หน่วยกิต
จำนวน
นศ.
SCH
(1)X(2)
FTES
(3)/18
รวม
0
0
0
0