จำนวนหลักสูตร
ปีการศึกษา
คณะ
จำนวนหลักสูตร
รวม
ป.ตรี
ป.บัณฑิต
ป.โท
ป.เอก
คณะครุศาสตร์
11
1
5
2
19
คณะเทคโนโลยี
17
-
1
-
18
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15
-
3
1
19
คณะวิทยาการจัดการ
12
-
2
-
14
คณะวิทยาศาสตร์
10
-
1
-
11
รวม
65
1
12
3
81
อัดตราส่วน(%)
80.25%
1.23%
14.81%
3.70%
100%
 

ลำดับ
ชื่อหลักสูตร
ปี
รหัส สกอ.
ระดับปริญญา
อาจารย์ประจำหลักสูตร